Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Bachelorscriptie: Recht en Economie

Vak
2016-2017

Onder bepaalde voorwaarden kan de scriptie in het Engels worden geschreven, na toestemming van de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid. Informatie over hoe u een verzoekschrift gericht aan de examencommissie kunt indienen, staat vermeld op http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/algemenestudentenzaken/regelingen/samenstellingexamencommissies.html

Toegangseisen

U kunt zich alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond en minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar zijn behaald. U dient immers vergevorderd genoeg te zijn met uw bachelorvakken en studie om de thematiek en het niveau van (de scriptieonderwerpen van) dit derdejaarsvak aan te kunnen. Tevens kan bij een (specifiek) scriptieonderwerp een bepaald vak zijn vermeld dat als bijzondere ingangseis geldt. (Cf. art. 4.2.1.a bachelor OER)

Beschrijving

Bij het vak ‘bachelorscriptie’ voert u een economisch onderzoek uit van beperkte omvang. U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een overzichtelijk onderwerp. Er is een beperkt aantal scriptieonderwerpen waarop u kunt inschrijven. Op basis van het onderwerp waarbij u bent ingedeeld maakt u een probleemstelling, die u verder uitwerkt in deelvragen. U dient er blijk van te geven in staat te zijn om op basis van onderzoek in wetenschappelijke literatuur, beleidsstukken, statistische publicaties, wet- en regelgeving e.d. deze probleemstelling te kunnen beantwoorden en op een analytische en kritische wijze verslag te doen van uw onderzoek. U moet er daarnaast blijk van geven in grote mate zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven, die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

De bachelorscriptie wordt geschreven binnen een beperkte periode (ca. 11 weken). De begeleiding bestaat in beginsel uit drie bijeenkomsten die deels groepsgewijs plaatsvinden, deels individueel. Per scriptieonderwerp/begeleidingsgroep is er een uitgewerkt tijdsschema. Tijdens de begeleidingsbijeenkomsten wordt er een inleiding gegeven over het onderwerp en aandacht besteed aan het doen van en verslag leggen over economisch onderzoek; daarnaast wordt er tussentijds werk besproken (probleemstelling, scriptieopzet, concept-hoofdstukken).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van de bachelorscriptie is het nader aanleren én toepassen van vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek, structureren, argumenteren en het leren schrijven volgens de eisen van het vakgebied. Anders dan bij de masterscriptie is het bij de bachelorscriptie niet van belang welk specifiek onderwerp daarbij centraal staat.

Toepassen kennis en inzicht:

 • De student is in staat een probleemstelling te formuleren met betrekking tot een overzichtelijk economisch onderwerp.

 • De student is in staat op basis van zijn/haar probleemstelling deelvragen te formuleren, een beoordelingskader uit te werken en een passende werkwijze te ontwerpen voor het beantwoorden van de onderzoeksvra(a)g(en).

 • De student is in staat zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren die hij/zij nodig heeft voor de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en) (wetenschappelijke literatuur, beleidsstukken, statistische publicaties, wet- en regelgeving).

 • De student is in staat het verzamelde materiaal te begrijpen en toe te passen op de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en).

Oordeelsvorming:

 • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het verzamelde materiaal tegen elkaar én tegen het beoordelingskader af te zetten en op deze manier te komen tot een beargumenteerde afweging bij de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en).

 • De student is in staat conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn/haar onderzoek.

Communicatie:

 • De student is in staat zijn/haar vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een logisch gestructureerd betoog dat voldoet aan de (basale) vereisten van wetenschappelijk onderzoek.

 • De student is in staat zijn/haar vraagstelling, onderzoek en conclusies te presenteren in een leesbare schrijfstijl zonder taalfouten.

Rooster

De bachelorscriptie voor de afstudeerrichting Recht en Economie wordt in dezelfde periode, geschreven als de bachelorscriptie voor Rechtsgeleerdheid. Het tijdschema wordt begin januari 2017 gepubliceerd op Blackboard.

Onderwijsvorm

Het scriptietraject start met een algemeen hoorcollege voor alle afstudeerrichtingen. Daarna volgt voor een centrale intake bijeenkomst van 2 uur voor de afstudeerrichting Recht en Economie, verzorgd door dr. B.C.J. van Velthoven. Vervolgens worden de studenten op individuele basis begeleid door hun eigen scriptiebegeleider.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk werk. De criteria voor de beoordeling van de scriptie zijn te vinden op Blackboard.

 • Herkansing van de bachelorscriptie binnen hetzelfde studiejaar is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zie Blackboard.

Inleverprocedures
Zie Blackboard

Examenstof
nvt

Zie voor criteria beoordeling/becijfering scriptie de Blackboardpagina.

Blackboard

Er is een gemeenschappelijke Blackboard-site voor de bachelorscripties in alle afstudeerrichtingen

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer: Kluwer, meest recente druk (te raadplegen op internet).

Aanbevolen studiemateriaal

 • Jan Renkema, Schrijfwijzer, Amsterdam: Boom, 5e druk 2012

Aanmelden

De inschrijving van de bachelor-scriptie bestaat uit twee stappen:

 • Een algemene inschrijving

 • Een inschrijving op onderwerp
  In januari 2017 start de algemene inschrijving. Ongeveer een maand later vindt vervolgens de inschrijving op onderwerp plaats voor diegenen die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving. Het aantal plaatsen per onderwerp is beperkt. Op de onderwerpen kan worden ingeschreven volgens het beginsel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt begin januari 2017 op Blackboard geplaatst. Ook de handleiding bachelorscriptie 2016/2017 wordt gepubliceerd op Blackboard.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. B.C.J. van Velthoven

 • Werkadres: KOG, Afdeling Economie, kamer B2.05

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 527 7536

 • E-mail: b.c.j.vanvelthoven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B2.07

 • Openingstijden: dagelijks 9-12 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 1571 / 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Bij hoge uitzondering en onder voorwaarden kan de bachelorscriptie in een ander semester worden geschreven, bijvoorbeeld bij langdurig verblijf in het buitenland – vgl. artikel 3.1 van de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid. Zie ook het buitenlandboekje voor meer informatie.

Contractonderwijs

n.v.t.