Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Privatissimum Jeugdrecht

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het privatissimum is een onderwijsvorm waarbij de zelfwerkzaamheid van de deelnemers centraal staat. Het zijn de deelnemers zélf die samen, met en voor elkaar een jeugd- c.q. kinderrechtelijk thema vanuit verschillende invalshoeken bestuderen, met bijzondere aandacht voor de rechtspositie van de minderjarige. In het privatissimum staat centraal het (verder) ontwikkelen en toepassen van een wetenschappelijke attitude en schriftelijke-, mondelinge- en onderzoeksvaardigheden die gedurende de studie zijn opgedaan.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is de student vertrouwd, kundig en vaardig te maken met het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek naar onderwerpen gerelateerd aan jeugdrecht en internationale kinderrechten.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
Kennis en inzicht:

 • U heeft grondige kennis van en diepgaand inzicht in een specifiek onderdeel van de rechtspositie van de minderjarige in het Nederlandse recht;

 • U heeft kennis van en inzicht in de interactie tussen Nederlands recht en internationale kinder- en mensenrechten met betrekking tot de rechtspositie van minderjarigen.

Toepassen van kennis en inzicht:

 • U kunt zelfstandig bronnen vinden en selecteren (regelgeving, literatuur en rechtspraak);

 • U kunt het uit verschillende bronnen gevonden materiaal toepassen op fundamentele juridische vraagstukken met betrekking tot de rechtspositie van minderjarigen.

Oordeelsvorming:

 • U bent in staat zich een kritisch en beredeneerd oordeel te vormen over rechtskwesties, waarbij de doorwerking van internationaal recht in de nationale rechtsorde een centrale rol inneemt.

Communicatie:

 • U bent in staat schriftelijke en mondeling verslag te doen van verricht onderzoek, waarin de resultaten, voorzien van bronvermelding, worden gepresenteerd aan de hand van een duidelijke vraagstelling, een heldere opbouw, kwalitatief goede argumentatie en passend en correct taalgebruik.

 • U bent in staat een betoog te formuleren en uit te spreken waarin een zelf geformuleerd standpunt gestructureerd wordt verdedigd ten overstaan van medestudenten;

 • U bent in staat deel te nemen aan een discussie op het gebied van juridische kwesties.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

 • Startbijeenkomst

 • Zeer intensieve, kleinschalige werkgroepbijeenkomsten (10 bijeenkomsten van 2 uur elk of vijf bijeenkomsten van vier uur elk).

 • Eventueel nog andere onderwijsvormen (b.v. gastcolleges, presentatietraining). Hierover zal nadere informatie worden bekend gemaakt via Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer wordt gevormd op basis van de resultaten van minimaal vierschriftelijke en/of mondelinge opdrachten. Hoe zwaar de verschillende opdrachten meetellen bij de berekening van het eindcijfer zal ruim voor aanvang van het vak bekend worden gemaakt.. Voor alle onderdelen afzonderlijk moet een voldoende worden behaald. Voldoende voorbereide en actieve aanwezigheid op de werkgroepbijeenkomsten is een vereiste om het vak met een voldoende te kunnen afronden.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Afhankelijk van het centrale thema wordt literatuur voorgeschreven. Tijdens het vak zullen studenten in belangrijke mate zelf verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van relevante literatuur.

Aanbevolen Literatuur:

 • I. Curry-Sumner et al., Onderzoeksvaardigheden, Ars Aequi, 2014.

 • Overige literatuur wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. drs. Y.N. van den Brink en mw. mr. K.A.M. van der Zon

 • Werkadres: secretariaat: B2.43

 • Bereikbaarheid: e-mail en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl