Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Overdrachtsbelasting en omzetbelasting

Vak
2016-2017

Toelatingseisen

Bachelor Notarieel recht.

Beschrijving

Het vak Overdrachtsbelasting en omzetbelasting heeft betrekking op de heffing van overdrachts- en omzetbelasting ter zake van de verkrijging en de levering van in Nederland gelegen onroerende zaken, daarop gevestigde beperkte gebruiksrechten en daarmee krachtens fictie gelijkgestelde goederen. In dit kader wordt tevens aandacht besteed aan de regels omtrent het al dan niet aan de orde zijn van cumulatie van beide belastingen. Het vorenstaande zal mede worden bezien vanuit het perspectief van de centrale rol van de notaris in het kader van heffing en afdracht van overdrachtsbelasting en belastingadvies op de vorenbedoelde gebieden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in de overdrachtsbelasting (de belastingheffing ter zake van de verkrijging van onroerende zaken, daarop gevestigde beperkte rechten en daarmee krachtens fictie gelijkgestelde goederen), alsmede de omzetbelasting voor zover het betreft de levering van dergelijke goederen.

Leerdoelen:
1. U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het recht implicaties afleiden voor concrete aspecten van de overdrachtsbelasting en omzetbelasting in ruime zin.
2. U kunt de toepassing van de behandelde leerstukken aan de hand van voorbeeldcasus illustreren.
3. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht casusposities oplossen, .
4. U bent in staat de inhoud van de voor de overdrachts- en omzetbelasting relevante rechtsbronnen te evalueren.
5. U kunt rechtspraak en (ontwerp)wetgeving mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen ontleden.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 19

 • Namen docenten: mr. T.H. Sikkema (voor het onderdeel overdrachtsbelasting) en mr. B.E.A. Butzelaar (voor het onderdeel omzetbelasting)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mr. T.H. Sikkema (voor het onderdeel overdrachtsbelasting) en mr. B.E.A. Butzelaar (voor het onderdeel omzetbelasting)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden casus

Toetsing

Toetsvorm(en)

Schriftelijk tentamen, open vragen. In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Y.E. Gassler e.a., Overdrachtsbelasting (Cursus Belastingrecht, studenteneditie), laatste druk.

 • Nader voor te schrijven en bij aanvang van de colleges bekend te maken literatuur.

 • Syllabus ( waarin worden opgenomen: wijze van benadering van de stof, tussentijdse wetswijzigingen, tussentijds verschenen jurisprudentie en uit te werken casusposities). Uiterlijk beschikbaar voor aanvang van de colleges.

Syllabus:
Ja.

Aanbevolen studiemateriaal
Niet vooraf, maar eventueel tijdens onderwijsperiode als daaraan behoefte blijkt te bestaan als gevolg van actuele ontwikkelingen.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel voor tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. T.H. Sikkema

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C.215

 • Bereikbaarheid: telefonisch op werk

 • Telefoon: 071 – 527 7880

 • E-mail: t.h.sikkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Departement: Civiel recht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: B 2.41

 • Openingstijden: 9.30 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl