Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Successiewet en Estate Planning

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor notarieel recht

Beschrijving

Het vak geeft inzicht in de regelgeving betreffende de heffingen ter zake van verkrijgingen krachtens erfrecht en/of schenking, zoals neergelegd in de Successiewet 1956. Hierbij wordt ook ingegaan op de betekenis van het burgerlijk recht bij deze heffingen. In het verlengde van deze belastingen wordt daarnaast aandacht besteed aan (internationale) estate planning (geplande en gestructureerde vermogensoverheveling).

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Verschaffen van grondige kennis van en inzicht in de belastingheffing ter zake van verkrijgingen krachtens erfrecht en/of schenking, alsmede de systematiek daarvan (waaronder de grondslagen).

 • Behandeling en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van de successiewetgeving (wetgeving, jurisprudentie en literatuur).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

 • U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het (burgerlijke) recht implicaties afleiden voor concrete (inter)nationale aspecten van de successiewetgeving in ruime zin.

 • U kunt de toepassing van de behandelde leerstukken aan de hand van voorbeeldcasus illustreren.

 • U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht (rekenkundige) casusposities oplossen

 • U kunt juridische en fiscale teksten, waaronder jurisprudentie analyseren.

 • U kunt (ontwerp)wetgeving en rechtspraak in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en de wetssystematiek kritisch beoordelen.

 • U kunt aan de hand van de verworven vaardigheden oplossingen formuleren voor in de notariële, belastingadvies- of estateplanningspraktijk voorkomende gevallen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. F. Sonneveldt en mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. dr. F. Sonneveldt en mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden casus

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, open vragen

 • In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk tien dagen voor het tentamen geïnformeerd.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • C.J.M. Martens & F. Sonneveldt, Wegwijs in de Successiewet, Amersfoort: SDU, laatste druk

 • Belastingwetten en Burgerlijk wetboek van het desbetreffende jaar.

Werkboek:
Ja. Hierin zullen de uit te werken casusposities worden opgenomen. Uiterlijk beschikbaar vóór aanvang werkcolleges.

Reader:
Ja. Hierin zullen opgenomen worden: wijze van benadering van de stof, wetswijzigingen, tussentijds verschenen jurisprudentie alsmede aanvullende verplichte en aanbevolen literatuur.

Aanbevolen studiemateriaal
In de reader zal aanbevolen literatuur worden vermeld voor degenen die zich nader in het betreffende onderwerp wensen te verdiepen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de docenten, tijdens de onderwijsperiode, als daaraan behoefte blijkt te bestaan als gevolg van actuele ontwikkelingen, aanvullend studiemateriaal verstrekken.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel (via uSis) voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C 2. 16

 • Bereikbaarheid: via secretariaat notarieel recht

 • Telefoon: 088 277 1010

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: B 2.41

 • Openingstijden: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl