Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Civiele Recht

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In veel moderne rechtstheoretische benaderingen van de grondslagen van het privaatrecht wordt uitgegaan van het statelijke en politieke perspectief, waarin de distributieve rechtvaardigheid voorop staat. De traditionele benadering echter die tot Aristoteles teruggaat en tot aan de late Scholastiek gangbaar was, kiest als uitgangspunt voor het individu en zijn directe sociale, morele verhoudingen en bouwt van daaruit, op basis van zowel distributieve als commutatieve gerechtigheid, als ook de billijkheid, de normatieve infrastructuur van samenleving en staat op.

In deze cursus zullen wij, na een inleiding tot deze verschillende benaderingen in de eerste twee weken (het boek van Allan Beever en het eerste hoofdstuk van het boek van James Gordley), de fundamentele materieelrechtelijke begrippen en beginselen onderzoeken in de lijn van de traditionele, aristotelische benadering (de rest van het boek van Gordley), en daarbij van daar uit eigendom, contract en onrechtmatige daad leren begrijpen, en zien hoe deze verschillen van de moderne benadering.
Daarbij zal volgens rooster (vanaf week 3) groepsreferaten gehouden worden over één van de aan de orde zijnde begrippen die week volgens Nederlands privaatrecht, welke de student later individueel in het essay zal uitwerken. Per week twee referaten van twee groepen van vijf studenten.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Verkrijgen van inzicht in de grondslagen van het privaatrecht, in het bijzonder de rechtsfiguren en –begrippen eigendom, contract en onrechtmatige daad, in het licht van inzicht in de verschillen tussen de moderne en de traditionele benadering.

 • Verwerven van een kritische houding ten aanzien van civielrechtelijke noties en hun toepassing in hedendaagse lastige casusposities, in het licht van inzicht in de verschillen tussen de moderne en de traditionele benadering.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • Student heeft inzicht verworven in de grondslagen van het privaatrecht, in het licht van inzicht in de verschillen tussen de moderne en de traditionele benadering.

 • Student heeft een kritische houding verworven ten aanzien van civielrechtelijke noties, in het licht van inzicht in de verschillen tussen de moderne en de traditionele benadering.

Rooster

Kies bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 5 weken

 • Docent(en): Mr. dr. B.C. Labuschagne

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Studenten dienen iedere week de voorgeschreven literatuur te hebben bestudeerd, mede ter voorbereiding van discussie.

 • Iedere student houdt één keer een groepsreferaat, volgens rooster dat vanaf week 3 geldt, in een groep van ongeveer 5 studenten. Het onderwerp van het referaat wordt nader uitgewerkt in een essay dat aan het eind getoetst wordt aan het geheel van de stof in een mondeling individueel tentamen.

 • Inzet Blackboard: Informatie over het vak, vraag en antwoord, etc.

Toetsing

Toetsvorm(en):

 • Referaat en bijdrage aan de discussie (25%)

 • Essay 3000 woorden (25%) + individueel mondeling tentamen (50%)

Inleverprocedures
Zie Blackboard

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen is behandeld tijdens het onderwijs, aangevuld met eigen onderzoek door de student t.b.v. het referaat en het essay.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Rechtsfilosofie

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl