Studiegids

nl en

Ethiek (LAW)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Ethiek valt uiteen in theoretische ethiek en praktische ethiek. Hier staat de praktische ethiek centraal. Aan de hand van artikelen over bekende morele dilemma’s (oorlog en vrede, abortus en euthanasie, vrijheid van meningsuiting en discriminatie, sociaal onrecht en de natuurlijke leefomgeving) wordt studenten geleerd morele dilemma’s te analyseren en daarin zelf een goed beargumenteerde positie te kiezen.

Leerdoelen

Doel van het vak
Ethiek is het geven van een inzicht in morele dilemma’s en het aanreiken van hulpmiddelen om moreel verantwoorde beslissingen te nemen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Aan het einde van de cursus is de student in staat om op basis van de belangrijke meta-ethische perspectieven beredeneerde oordelen te vellen over morele dilemma’s.

Rooster

Kies

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Responsiecolleges

Werkgroepen
Responsiecolleges

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoorcollege en privatissimum gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (50%)

 • Werkstuk (50%)

 • Het gemiddelde van het cijfer van het werkstuk en het cijfer van het tentamen is het eindcijfer.
  Het werkstuk toetst voornamelijk toepassingskennis en -inzicht in verband met één specifiek ethisch probleem. Het tentamen toetst de stof als geheel; daar ligt de nadruk op kennis en inzicht van waaruit de toepassing is geschied.

 • NB Voorafgaand aan het schriftelijk tentamen wordt een werkstuk/essay ingeleverd (een zgn. praktische oefening) – zie ook bij ‘inleverprocedures’). Als dat essay een voldoende is heeft men toegang tot het tentamen. Het eindcijfer is het gemiddelde van het essaycijfer en het tentamencijfer.

 • Een hertentamen is er alleen voor het schriftelijk tentamen.

Inleverprocedures
In de vierde week wordt het werkstuk ingeleverd. In week vijf wordt het cijfer van het werkstuk bekend gemaakt. Een week na het beëindigen van de colleges wordt een mondeling tentamen afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, die op Blackboard wordt aangegeven.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • het tekstmateriaal dat tijdens de colleges wordt uitgedeeld dan wel op Blackboard is gepubliceerd.

Werkboek:
Geen

Reader:
Zie boven

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen