Studiegids

nl en

Privatissimum Financieel Recht

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Bij het vak Privatissimum Financieel Recht ligt het accent op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek benodigde onderzoeks- en schrijfvaardigheden. De student maakt een aantal schriftelijke opdrachten en houdt één mondelinge voordracht. Bij de schriftelijke opdrachten kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een advies te schrijven aan de Nederlandse of Europese wetgever, om een noot te schrijven onder een arrest, of om een artikel te schrijven voor een juridisch tijdschrift. Deze opdrachten dragen bij aan de verdieping van de kennis en het inzicht in de samenhang en in de structuur van het financieel recht. Verschillende rechtsgebieden waaruit het financieel recht is opgebouwd komen aan de orde, waaronder bestuursrecht, Europees recht, civiel recht, ondernemingsrecht en insolventierecht. Meer in het bijzonder is het thema van het Privatissimum Financieel Recht gekoppeld aan het onderzoeksprogramma van het Hazelhoff Centre for Financial Law. Het Privatissimum kent een thematische en meer wetenschappelijke benadering dan het Practicum, dat vooral gericht is op de voor de rechtspraktijk benodigde vaardigheden.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • op een wetenschappelijke wijze financieelrechtelijke vraagstukken analyseren en daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden;

 • op basis van eigen onderzoek en analyse financieelrechtelijke regelgeving toepassen;

 • voor de rechtswetenschap relevante stukken, zoals annotaties en artikelen in juridische tijdschriften, schrijven;

 • adequaat en consequent verwijzen naar relevante nationale en internationale (rechts)bronnen; en

 • onderzoeksresultaten op een samenhangende en aansprekende wijze mondeling presenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: geen

 • Namen docenten: n.t.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: privatissima

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: Verschillende leden van de vakgroep Financieel recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van vijf schriftelijke opdrachten én het houden van een referaat. Tellen gelijkelijk mee.

Inleverprocedures
Zie de Leidraad. Nadere informatie zal tevens op Blackboard beschikbaar zijn.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

Werkboek:
Leidraad Privatissimum Financieel Recht

Reader:
Geen

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. L.G.A. Janssen

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: l.g.a.janssen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.41

 • Openingstijden: balie: maandag t/m vrijdag 09.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl