Studiegids

nl en

Internationale financiële transacties in de praktijk

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Veel transacties die plaatsvinden op nationale en internationale financiële markten hebben een meer of minder gestandaardiseerd karakter. Een groot voordeel van het werken met dergelijke standaardovereenkomsten is dat onderhandelingen over dit type transacties tussen partijen relatief snel kunnen worden afgerond, en partijen snel weten waar zij aan toe zijn. In het vak ‘Internationale financiële transacties in de praktijk’ wordt aandacht besteed aan de werking en de juridische aspecten van een aantal veel voorkomende transactievormen, en aan de documentatie die daarbij doorgaans wordt gebruikt. Daarbij is te denken aan:

 • documentatie die wordt gebruikt om het verstrekken van bedrijfskredieten vast te leggen (o.a. de standaarddocumentatie opgesteld door de Loan Market Association)

 • documentatie opgesteld door de International Swaps and Derivatives Association (ISDA) voor het aangaan van derivatentransacties

 • veel voorkomende standaardbepalingen in zekerheidsovereenkomsten

 • bankgaranties

 • documentatie die wordt gebruikt in het kader van de uitgifte van bedrijfsobligaties

 • overeenkomsten strekkende tot het lenen van effecten (securities lending).

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • de werking van en de verschillen in standaarddocumentatie voor financiële contracten uitleggen;

 • de verschillende juridische componenten van financiële transacties analyseren;

 • beargumenteren welke regels van internationaal privaatrecht van toepassing zijn op grensoverschrijdende transacties;

 • een (internationaal) financieelrechtelijke casus oplossen en de daarbij relevante wetgeving toepassen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 20 (interactieve) hoorcolleges

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M. Haentjens, Prof. mr. R.P. Raas, Prof. mr. W.A.K. Rank en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof en voorbereiden opgegeven vragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Het hertentamen kan mogelijk mondeling worden afgenomen.
Actieve deelname aan de plenaire discussie en aan de beantwoording van de opgegeven vragen tijdens de hoorcolleges wordt beoordeeld met een cijfer dat zal meetellen voor het eindcijfer: bij goede class participation wordt het cijfer voor het tentamen met 0,25 opgehoogd.

Inleverprocedures

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Zal worden bekendgemaakt op Blackboard en in de Syllabus

Werkboek:
Syllabus Internationale financiële transacties in de praktijk.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. L.G.A. Janssen

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: l.g.a.janssen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.41

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-13.30uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl