Studiegids

nl en

Fusies en overnames

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Waarom nemen bedrijven elkaar over? Wat zijn de kansen en risico’s van fusies en overnames? Welke vormen van fusies en overnames zijn er? Welke aspecten komen aan de orde in een letter of intent? Waarom en hoe moet een due diligence onderzoek worden uitgevoerd? Welke factoren bepalen de overnameprijs? Welke punten komen aan de orde in de diverse documenten die bij een fusie of overname worden opgesteld? Hoe wordt een fusie of overname in de jaarrekening verwerkt? Welke mededingings- en medezeggenschapsrechtelijke aspecten spelen een rol? Dit zijn voorbeelden van vragen die spelen bij fusies en overnames en die in dit vak behandeld worden. Veel advocaten en bedrijfsjuristen krijgen met fusies en overnames te maken. In dit vak komen de onderwerpen aan de orde die een jurist moet weten om bij fusies en overnames adequaat te kunnen handelen, daarover te adviseren en het proces te kunnen begeleiden. Niet alleen juridische, maar ook bedrijfseconomische aspecten spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van fusies en overnames. Daarom wordt stilgestaan bij beide disciplines en bij de interactie daartussen. Het vak wordt verzorgd door een jurist en een bedrijfseconoom. Daarnaast zullen gastsprekers uit het bedrijfsleven of advocatuur een bijdrage leveren.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Door het vak Fusies en Overnames maakt u kennis met de verschillende fasen in het fusie- of overnameproces van de daarbij betrokken ondernemingen. Het vak geeft u inzicht in de verschillende juridische en bedrijfseconomische aspecten die hierbij spelen en de interactie tussen deze aspecten. Er vindt hierbij nadrukkelijk een koppeling naar de praktijk plaats.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt verschillende fusie- en overnamemotieven onderscheiden en de betrokkenen bij een fusie en overname in kaart brengen;

 • U kunt aangeven welke fusie- en overnamevormen er zijn en de onderscheidende kenmerken van die verschillende vormen benoemen. U kunt per vorm bepalen welke stappen moeten worden gezet om deze juridisch vorm te geven. Daarnaast kunt u per vorm uitleggen hoe deze in de jaarrekening dient te worden verantwoord en dit in een specifieke casus illustreren;

 • U kunt uitleggen welke waarderingsmethoden worden gehanteerd om de waarde van een fusie of overname te bepalen en u bent in staat om per situatie aan te geven welke waarderingsmethode de voorkeur geniet en waarom;

 • U kunt benoemen en beargumenteren op welke manieren overnames veelal worden gefinancierd, wat de kenmerken van deze financieringswijzen zijn en hoe deze juridisch dienen te worden verankerd. In een specifieke casus kunt u beoordelen welke financieringsvorm het meest geschikt is;

 • U kunt uitleggen hoe een due diligence-onderzoek moet worden uitgevoerd en welke gegevens verzameld moeten worden om te bepalen of de fusie of overname al dan niet doorgang moet vinden. U kunt illustreren en beargumenteren op welke wijze de conclusies van een due diligence-onderzoek in de transactiedocumenten moeten worden verwerkt;

 • U kunt benoemen welke regels op het terrein van mededinging en medezeggenschap bij een fusie of overname in acht dienen te worden genomen. U kunt deze regels in een casus inhoudelijk toetsen;

 • U kunt benoemen en beargumenteren welke schriftelijke stukken opgesteld dienen te worden bij een fusie- of overname en welke partijen hierbij betrokken zijn en u kunt daarbij aangeven in welke fase van het fusie- of overnameproces dit speelt en welke elementen hierin moeten worden opgenomen. U kunt deze stukken in een casus inhoudelijk toetsen;

 • U kunt bepalen hoe het proces rondom closing van de fusie of overname verloopt en welke juridische aspecten hierin moeten worden meegenomen;

 • U kunt uitleggen hoe het post-closingtraject van een fusie of overname dient te worden ingevuld.

Rooster

Kies bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 bijeenkomsten

 • Namen docenten: dr. M.P. Lycklama à Nijeholt en mr. dr. R.A. Wolf

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de te behandelen stof

 • Tijdens het hoorcollege zullen casus behandeld worden.

Werkgroepen
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de syllabus/reader en hetgeen behandeld is tijdens de colleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Gepubliceerd op Blackboard.

Literatuur:
wordt nog bekend gemaakt. Nadere informatie hierover volgt op Blackboard.

Werkboek:
wordt nog bekend gemaakt. Nadere informatie hierover volgt op Blackboard.

Syllabus/reader:
wordt nog bekend gemaakt. Nadere informatie hierover volgt op Blackboard.
Eventuele aanvullende literatuur zal in een reader worden opgenomen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 09.00-13.30 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen