Studiegids

nl en

Klassieke en moderne retorica

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Waarom gaan sommige politici de geschiedenis in als geweldige redenaars? Welke in de oudheid bedachte argumenten worden tegenwoordig nog gebruikt door publieke figuren die zich verdedigen tegen een beschuldiging? Wat is de relatie tussen retorica en de vrijheid van meningsuiting? In dit college worden zowel oude als moderne theorieën over overtuigen en beïnvloeding behandeld. In het eerste blok besteden we aandacht aan de geschiedenis, het systeem en de praktijk van de klassieke retorica. In het tweede blok gaan we bekijken hoe de klassieke adviezen doorwerken in moderne retorische theorieën, en welke nieuwe inzichten er zijn bijgekomen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student

  • kennis gemaakt met de achtergronden bij het systeem van de klassieke retorica (van Aristoteles tot Quintilianus).

  • kennis gemaakt met de herleving van de klassieke retorica in de 20ste en 21ste eeuw in de taalbeheersing.

  • de opgedane kennis bij de analyse van klassieke en moderne teksten leren toepassen.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Literatuur bestuderen en opdrachten maken: 70 uur

  • Tentamens plus voorbereiding: 22 + 22 uur

Toetsing

  • Twee schriftelijke tentamens (na elk van de twee blokken). Beide tentamens tellen elk voor 50% mee.

  • Een deelcijfer mag niet lager dan een 5,5 zijn.

Herkansing

  • Beide tentamen kunnen worden herkanst.

  • Alleen deelcijfers van 5,4 of lager mogen worden herkanst.

Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt. Bekijk tijdig welke literatuur bestudeerd moet worden voor het eerste college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Niet toegankelijk voor a la carte

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Mw. Dr. L. van Poppel

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Blok 3 gaat over klassieke retorica.
Blok 4 is gewijd aan moderne retorische benaderingen.