Studiegids

nl en

Woordenschat/Schrijven - Taalvaardigheid II

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Taalvaardigheid I: Schrijven 1B en Woordenschat 1B.
Of een gelijkwaardig niveau. Dit ter beoordeling van de docent.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

In het eerste jaar hebben studenten de meest frequente woorden van het Nederlands geleerd, maar het is nodig die woordenschat te vergroten. Met behulp van oefeningen bij Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen wordt zowel de alledaagse als de academische woordenschat vergroot met ruim 1500 woorden.
Tijdens het semester lezen en bespreken we artikelen die betrekking hebben op de Nederlandse taal en taalverwerving. De studenten schrijven zes teksten naar aanleiding van deze artikelen. Een deel van het college wordt besteed aan het bespreken van de essays: veelgemaakte fouten, tekstopbouw, etc.

Leerdoelen

woordenschat
receptieve woordenschat uitbreiden met 1500 woorden
verfijnen van de productieve elementaire en basiswoordenschat zodat geen misverstanden meer optreden en student in staat is de woordkeus te variëren

leesvaardigheid populair / inleidend wetenschappelijke tekst, column, studieboek:
studenten kunnen:
lange tekst (of bijv. bibliografie) oriënterend lezen om ze zien of die bruikbaar is
hoofdpunten begrijpen bij eerste lezing
lexicale en grammaticale signalen herkennen om standpunt van de auteur af te leiden
details begrijpen na herlezen

schrijfvaardigheid / academische vaardigheden
informatie, standpunten en argumenten uit div. bronnen bijeenvoegen (bijv. in schema, handout, mindmap, ppt)
standpunten en argumenten van een auteur correct weergeven in uitgewerkte tekst

mondelinge vaardigheden
informatie, standpunten en argumenten van een auteur correct weergeven in een klein groepje
op basis van informatie/ argumenten van anderen eigen mening formuleren

grammatica in geschreven tekst
grammatica leidt niet tot misverstanden
plaats/vorm werkwoorden 90% correct
gebruik wwtijden (incl passief) flink verbeteren
de/het en bijpassende adjectieven correct na check
gebruik onbep/bep lidwoord verbeteren

spelling & leestekens
spelling foutloos mbv spellingschecker (enkele lastige kwesties uitgezonderd)
leestekengebruik .,?! ;:

tekstsamenhang
correct gebruik van signaalwoorden om de structuur van tekst en alinea aan te geven

samenwerkings- een leervaardigheden
sociaal en communicatief optreden in samenwerkingssituaties
constructief feedback geven aan medestudenten in een groepje
feedback ontvangen van medestudenten in een groepje
in staat zijn eigen mening/argumenten te herzien en kritiek te verwerken

Rooster

Zie Rooster BA Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege, aanwezigheid is verplicht

Studielast

De totale studielast is 140 uur
• colleges: 26 uur
• toetsen en tentamens: 8 uur
• woorden leren, college voorbereiden en huiswerkopdrachten maken: 106 uur

Toetsing

Woordenschat (50%): er zijn drie woordenschattentamens, afgenomen op de computer. Alle drie de tentamens moeten voldoende (minimaal 5,5) zijn. Voor alle tentamens is een herkansing mogelijk.
Schrijven (50%): Studenten houden gedurende het semester een portfolio bij met daarin al hun werk en reflectie daarop. Zij moeten laten zien vorderingen te hebben gemaakt op de bovenstaande punten.
De eindtermen voor de geschreven stukken zijn:
standpunten en argumenten van een auteur correct weergegeven
correct gebruik van signaalwoorden om de structuur van tekst en alinea aan te geven
geen misverstanden veroorzaakt door woordgebruik of grammatica
plaats/vorm werkwoorden correct, uitgezonderd lastige constructies
de/het en bijpassende adjectieven correct na check
spelling foutloos mbv spellingschecker (enkele lastige kwesties uitgezonderd)
leestekengebruik .,?! ;:
Naast de stukken die tijdens het semester worden geschreven, is er aan het eind van het semester een schrijftentamen waarbij studenten onvoorbereid een stuk schrijven. Dit tentamen moet in ieder geval voldoende (minimaal 5,5) zijn en mag niet meer dan 10% van het totaal aantal woorden aan fouten bevatten.
Onvoldoende stukken worden in overleg met de docent herschreven en verbeterd.
De deelcijfers zijn alleen geldig in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar alle onderdelen opnieuw halen.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. 2016. Verkrijgbaar via
Overig materiaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Contact

Studieadviseur I. Zagar: mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van de Nederlandse taal