Studiegids

nl en

Mondelinge communicatietechnieken - Taalvaardigheid II

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Om toegelaten te worden tot dit college moet de student de onderdelen Spreken en Luisteren van het 1e jaar hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. Dit ter beoordeling van de docent.
Studenten die dit college slechts één semester kunnen volgen, kunnen contact opnemen met de studiecoördinator.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

Het college richt zich op het verbeteren van de spreekvaardigheid in een academische omgeving. In het eerste semester oefenen de studenten in het houden van referaten aan de hand van actuele Nederlandse onderwerpen, gevolgd door een discussie. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheden als zinsbouw, uitspraak en intonatie, en tevens naar inhoudelijke opbouw en presentatie. De referaten worden digitaal opgenomen met behulp van videostreaming en mede op basis daarvan geëvalueerd.
In het tweede semester houden studenten in blok III debatten aan de hand van stellingen over actuele, controversiële onderwerpen volgens de regels van academic debating. Aandacht gaat uit naar formuleervaardigheid, argumentatietechniek en presentatie. In de tweede helft van het semester worden de debattechnieken met behulp van rollenspel toegepast in vergaderingen over van tevoren opgegeven thema’s.

Leerdoelen

Doel van het college is het verbeteren van de spreekvaardigheid in een academische omgeving. Studenten leren aan welke eisen een mondelinge presentatie moet voldoen en welke presentatietechnieken daarbij gebruikt kunnen worden. Daarnaast leren studenten omgaan met het geven en ontvangen van kritiek. In blok III en IV wordt bovendien uitgebreid aandacht besteed aan sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2

Rooster

Zie Rooster BA Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Opbouw:
14 × 2 eerste semester 28
14 × 2 tweede semester 28

Literatuur 210 pagina’s 30

Drie presentaties (eerste semester) 12
Drie zelfreflecties n.a.v. video-opnames 12
Beoordeling taalgebruik medestudent 2
Beoordeling presentatie medestudent 2

Vier debatten (tweede semester) 16
Drie vergaderingen 10

Totaal 140

Toetsing

In het eerste semester krijgen de studenten een deelcijfer op basis van de gehouden referaten en in het tweede semester een deelcijfer dat gebaseerd is op deelname aan de discussies, debatten en vergaderingen. Aanwezigheid bij deze colleges is verplicht en een voorwaarde voor het behalen van een voldoende. Het eindcijfer wordt berekend uit het gemiddelde van de deelcijfers van het eerste en tweede semester. Een 5 kan gecompenseerd worden met een 7. Cijfers lager dan 5 zijn niet toegestaan. De deelcijfers blijven slechts één studiejaar geldig. Wie voor dit vak niet slaagt, moet het daaropvolgende jaar beide semesters opnieuw volgen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het studiemateriaal en voor de onderlinge communicatie.

Literatuur

  • Teksten op Blackboard

  • Bas Kranenburg en F. ’t Hart, Een goede vergadering. Utrecht/Zutphen, 2004. (Voor het tweede semester)

  • Toine Braet en Lenneke Schouw, Effectief dabatteren . Groningen, 1998 ISBN-10: 9001159745 (Voor het tweede semester)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent, Drs. R. Joon

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands