Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Psychologie

Vak
2016-2017

IBP students, see History of psychology – IBP

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de cursus Geschiedenis van de Psychologie wordt de aandacht gevestigd op de veranderlijkheid en feilbaarheid van kennis in het algemeen en psychologische kennis in het bijzonder. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat zowel wetenschapsinterne als -externe factoren aan de ontwikkeling van de psychologie hebben bijgedragen, en hoe de psychologie (ook nu nog) schatplichtig is aan andere wetenschappen en de filosofie.

De cursus behelst naast de geschiedenis van de psychologie van 1600 tot het begin van de cognitieve psychologie in de 20ste eeuw:

  • een inleiding in de theorie en geschiedenis van wetenschap;

  • een inleiding in de filosofische terminologie;

  • een (hernieuwde) kennismaking met maatschappijgeschiedenis.

Leerdoelen

De studenten:

  • Maken kennis met de belangrijkste historische opvattingen over de psychologie vanaf 1600 tot begin van de cognitieve psychologie;

  • Leren dat opvattingen over psychologie als wetenschap en het psychologisch functioneren van mensen door de tijd heen verandert;

  • Leren dat opvattingen over wat wetenschappelijk is, mede bepaald worden door ontwikkelingen in de maatschappij;

  • Maken kennis met basisbegrippen uit de filosofie over kennis en wereld.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepbijeenkomsten en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges
Werkgroepbijeenkomsten
Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Raadpleeg de propedeusehandleiding bij de info voor eerstejaarsstudenten Psychologie

Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 4 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.

Toetsing

De stof voor het tentamen bestaat uit hoofdstukken uit het studiemateriaal (zoals aangegeven door de docent) en collegestof (zoals aangegeven door de docent). Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.
De werkgroepbijeenkomsten worden beoordeeld met opdrachten. Dit werkgroepcijfer telt mee in het eindresultaat. Het eindcijfer is een combinatie van Het tentamencijfer (70%) en het werkgroepcijfer (30%).

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

R. E. Fancher, R. E. and, & A. Rutherford, A. (2012). Pioneers of Psychology. New York: Norton.
ISBN 978-0-393-93530-1 (pbk) (of ISBN 978-0-393-91337-8, de ‘International Student Edition’ van hetzelfde boek)

Contact information