Studiegids

nl en

Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

Vak
2016-2017

IBP students, see Interpersonal Professional Skills IBP

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus staat nadrukkelijk de psycholoog als professional centraal. Om als professional goed in het werkveld te kunnen functioneren is er kennis nodig over de eigen motivaties, (gespreks)vaardigheden en competenties, persoonlijke effectiviteit, je eigen unieke talent, valkuilen, zelf-saboterende patronen, besluitvormingsprocessen en reflectieve vaardigheden. Het is van belang dat je kunt reflecteren op eigen gedrag en op wat dit gedrag vervolgens oproept bij anderen. Ook het reflecteren op groepsdynamische processen, de context waarin het gedrag plaats vindt, is onderdeel van het leerproces.

Leerdoelen

 • Het adequaat kunnen observeren en waarnemen van personen, situaties en relaties;

 • Het adequaat kunnen toepassen van de vaardigheden: elementaire gesprekstechnieken, feedbackvaardigheden en regulerende vaardigheden;

 • Het flexibel kunnen toepassen van deze vaardigheden in verschillende contexten, waaronder reële beroepssituaties;

 • Het adequaat kunnen reflecteren op het eigen gedrag en dat van de anderen; en

 • Het kunnen koppelen van theoretische kennis aan leerervaringen.

Vrijstelling

Vrijstellingen voor IBV worden alleen verleend aan studenten die zelf als docent sociale vaardigheden en/of communicatievaardigheden doceren op HBO/WO niveau, met een relevante werkervaring van ten minste 2 jaar, ter grootte van ten minste 0.5 voltijd aanstelling. Overige werkervaring of andere vooropleidingen geven geen aanleiding tot toekennen van een vrijstelling IBV. Indien men meent voor een vrijstelling voor IBV in aanmerking te komen, dient de aanvraag vóór 1 november bij het OSC ingeleverd te zijn.

Rooster

Kijk voor een handzaam rooster op Blackboard. Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepbijeenkomsten en tentamens kijk je in je studieprogramma. Roosters Psychologie

Hoorcollege
Werkgroepbijeenkomsten

Bij alle werkgroepen èn hoorcolleges geldt 100% aanwezigheidsplicht. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor andere verplichte vakken, noch voor tentamens. Kies op grond daarvan de onderwijsperiode! Deeltijdstudenten zijn verplicht om in ieder geval de online videoregistratie van de hoorcolleges te bekijken

In blok 4 zal er geen deeltijd groep in de avond plaatsvinden.

Inschrijven

Aanmelden vindt plaats samen met de algemene aanmelding voor de overige vakken van dit semester. Voltijd- en deelstudenten kunnen een keuze maken voor het volgen van de IBV cursus binnen het 2e semester in blok 3 of blok 4. Echter zal er alleen een deeltijdgroep in de avond in blok 3 plaatsvinden. Er wordt gewerkt met één aanmelding. Alle werkgroepen lopen parallel, op dezelfde werktijden. De verdeling van de studenten over werkgroepen gebeurt na sluiting van de inschrijving door de staf van IBV. Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met levens- en werkervaring. Leeftijd is hierbij een criterium.

In verband met verplichte 100% IBV aanwezigheid, dien je de periode zodanig te kiezen dat je geen enkele overlap hebt met andere vakken (MVDA) of tentamens (zie hiervoor eerst de studiewijzer). Er worden geen uitzonderingen gemaakt!
Deeltijdstudenten hebben voorrang bij het avondonderwijs. Wijzigingen in cursusdagen zijn voorbehouden i.v.m. met mogelijke feest – en vrije dagen. Kijk hiervoor goed op bovenstaande roosters.

Cursus

Studenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen.

Onderwijsvorm

De beroepsvaardigheden worden aangeleerd in een combinatie van werkvormen:

 • Hoorcolleges met daarin aandacht voor de theoretische achtergronden bij de thema’s van die week en informatie over de toepassing hiervan in reële beroepssituaties

 • Werkgroep bijeenkomsten, waarin de diverse vaardigheden in de groep actief geoefend worden

 • Digitale leeromgeving gericht op gespreksvaardigheden

 • Het werken met een persoonlijke leervaag

 • Reflectie- en integratieopdrachten, waarbij observaties en ervaringen gekoppeld worden aan theorie middels Kolbs’ experimenal learning cycle.)

 • Literatuurstudie om kennis actief te kunnen koppelen aan leerervaringen

 • Een tussentijds evaluatiegesprek, waarbij stil gestaan wordt bij de (persoonlijke) ontwikkeling

 • Het opnemen van 2 diagnosegesprekken om eigen vooruitgang in gespreksvaardigheden te kunnen monitoren en hierop te kunnen reflecteren

 • Rollenspelen t.b.v. gespreksvaardigheden en het geven en ontvangen van feedback

 • Rollenspelen, waarbij besluitvorming en leiding nemen centraal staan

 • Het samenstellen van een portfolio, waarin de student de eigen ontwikkeling illustreert

 • Het schrijven van een metareflectie en een mondelinge eindevaluatie: het afsluitend gesprek.

Het tijdspad van de cursus is als volgt:
De gehele cursus beslaat 7 weken. In de weken 1 t/m 5 is er iedere week een hoorcollege en twee actieve werkgroepbijeenkomsten van 3 uur. Iedere week is er leeswerk en zijn er schriftelijke reflectie- en integratieopdrachten. Zelfstandig worden online gesprekstechnieken oefeningen uitgevoerd gedurende ca. 2 uur per week aan de hand van filmfragmenten. In week 1 en week 4 nemen de studenten een diagnosegesprek op om zo de voortgang van de gespreksvaardigheden te kunnen monitoren. Halverwege de cursus is er een individueel tussentijds evaluatiegesprek met de eigen werkgroep begeleider(s). Na week 5 schrijft de student een metareflectie en levert deze in voor het eindgesprek. In de laatste week (week 6 of week 7) is er een afsluitend gesprek met de eigen werkgroep begeleider(s).

Toetsing

In afwijking van andere tweedejaarsvakken, wordt het eindcijfer bepaald aan de hand van beoordeling op drie vaardigheden: gespreksvaardigheden, reflectieve vaardigheden en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze beoordelingen dienen alle drie voldoende te zijn. Halverwege de cursus krijgt de student een tussentijdse beoordeling. Onvoldoende functioneren op één of meerdere van deze drie vaardigheden kan alleen tijdens de resterende looptijd van dit blok worden verbeterd tot een voldoende eindbeoordeling. Een onvoldoende eindbeoordeling kan niet worden herkanst, aangezien het leerproces in een groepscontext moet plaatsvinden en de groep op dat moment reeds opgehouden is te bestaan. De cursus dient dan in zijn geheel te worden overgedaan. De student dient zich opnieuw in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Voldoende deelbeoordelingen blijven niet staan voor het volgende studiejaar.

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Uitgebreide informatie over de cursus, de toetsing, een gedeelte van de te bestuderen literatuur, de college slides, de oefeningen die in de werkgroep aan bod zullen komen, de wekelijkse integratieopdrachten, videolinks, online testen e.d., worden via Blackboard aangeboden.

Je wordt voor Blackboard aangemeld door de staf van IBV (je kunt je hier dus niet zelf voor inschrijven).

Literatuur

 • Lang, G. & Van der Molen, H.T. (2014). Psychologische Gespreksvoering. Uitgeverij Boom/Nelissen 16de of 17de druk 2015 (eerdere versies zijn niet bruikbaar). Tweedehands exemplaren zijn niet bruikbaar. Ieder boek heeft een unieke code die nodig is voor de online oefeningen. ISBN: 9789024402021

 • Remmerswaal, J. (2013). Handboek Groepsdynamica. 11de herziene druk (eerdere versies zijn niet bruikbaar)

Contact information

Drs. Erica Bohnen (algemene coördinatie, studentzaken zoals vrijstellingen en presentie)
bohnen@fsw.leidenuniv.nl