Studiegids

nl en

Recente romans: Jeroen Brouwers als bruggenbouwer

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse Geesteswetenschappen

Beschrijving

Dit college met de titel ‘Brouwers, bruggenbouwer’ is een transnationaal college over het werk van Jeroen Brouwers. Het betreft een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de Universiteit Gent.

In 2009 ontving Jeroen Brouwers samen met Jozef Deleu de prijs voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Op die manier werd de schrijver nadrukkelijk gehuldigd als ‘culturele bruggenbouwer’. Niet alleen heeft Brouwers een Nederlandse achtergrond terwijl hij zich in Vlaanderen vestigt, hij schrijft ook uitgebreid over Vlaamse auteurs en neemt, onder andere als medewerker bij Uitgeverij Manteau, een belangrijke plaats in het Vlaamse en Nederlandse literaire veld in.

In dit college wordt het idee van Brouwers als bruggenbouwer tussen Nederland en Vlaanderen aangegrepen voor een letterkundige dialoog tussen studenten en docenten uit Nederland en Vlaanderen. Studenten van de Universiteit Gent en van de Universiteit Leiden krijgen parallel college over Brouwers’ romanoeuvre en confronteren in de lessenreeks hun interpretaties met elkaar. Dat gebeurt eerst via voorbereidend digitaal overleg en ten slotte in een studentensymposium in Leiden. Centraal staat de vraag naar (literaire, postkoloniale, religieuze) intertekstualiteit en intermedialiteit in vijf romans van Brouwers. In de complexe motievenstructuur van Brouwers’ romans spelen verwijzingen naar andere teksten, zoals de bijbel of de Orpheus-mythe, en naar andere kunstvormen, in het bijzonder de muziek, een doorslaggevende rol. Het college onderzoekt de aard en de betekenis van die verwijzingen.

Of daarbij verschillen aan het licht komen tussen de Nederlandse en Vlaamse interpretatie van Brouwers is nog maar de vraag. Wellicht komen net andere, onverwachte gelijkenissen en verschillen aan de oppervlakte tussen de “Vlaamse” en de “Nederlandse” benadering. Het primaire doel van de cursus is dus de interpretatie en analyse van Brouwers’ romans; het bijkomende doel van de uitwisseling is precies studenten bewuster te maken van hun interpretatiepraktijk en de rol van culturele en institutionele socialisering daarin. Op die manier leren studenten niet alleen interpretaties beter te beargumenteren maar ze ook te relativeren en te verrijken met andere perspectieven.

Leerdoelen

De student(e):

 • is in staat op basis van vertrouwdheid met het werk van Jeroen Brouwers diens romans te analyseren en interpreteren en daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren

 • kent de literair-historische context van dit oeuvre en kan het verband leggen met andere teksten.

 • begrijpt de intertekstualiteitstheorie en kan die toepassen op de romans van Brouwers.

 • maakt kennis en werkt samen met Gentse studenten met inzet van digitale middelen (Facebook en annotationtool)

 • is in staat te overeenkomsten en verschillen in de Nederlandse en Vlaamse interpretatiepraktijk te herkennen en deze te verklaren vanuit de rol van culturele en institutionele socialisering

 • Is op grond van die kennismaking in staat de eigen interpretaties beter te evalueren, beargumenteren maar ze ook te relativeren en te verrijken met andere perspectieven.

 • is in staat met andere studenten de gezamenlijk verkregen onderzoeksresultaten mondeling te presenteren.

 • is in staat een academisch werkstuk te schrijven en conceptversies na peer review te herzien. In dat werkstuk toont de student zich in staat het secundaire literatuur te evalueren en verwerken over (een aspect van) het oeuvre van Brouwers.

 • heeft wekelijks geoefend met het analyseren van narratief proza en met de toepassing van intertekstualiteitstheorie.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges, zelfstudie en symposium

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 16 uur.

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur; 64 uur

 • Voorbereiden referaat: 20 uur

 • Tijd voor het schrijven van een werkstuk: 40 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

Actieve deelname/samenwerking 20%
Referaat op symposium: 30%
Werkstuk 50%

Beide cijfers moeten minimaal een 5.5 zijn. Bij een onvoldoende voor het afsluitende werkstuk (lager dan een 5,5) bestaat de mogelijkheid om binnen twee weken een herziene versie in te leveren.

Herkansing: alleen het werkstuk kan herkanst worden

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Van Jeroen Brouwers:

 • Bezonken rood (1981)

 • De zondvloed (1988)

 • Geheime kamers (2000)

 • Datumloze dagen (2007)

 • Het hout (2014)

Secundaire literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. E.A. Op de Beek.

Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.