Studiegids

nl en

Modelleren A

Vak
2016-2017

Vakinhoud

In dit vak wordt een begin gemaakt met het aanleren van de modelleercyclus. De student krijgt een eenvoudig mathematisch-fysisch probleem uit de praktijk. Nadat hier voor een wiskundig model gemaakt is, wordt het probleem opgelost. De oplossing wordt vergeleken met de werkelijkheid. Als dit goed is volgt er geen aanpassing, anders moet het model aangepast worden.
Het wordt gedaan in groepjes van twee studenten (beide studenten uit Delft of beide studenten uit Leiden).

Dit vak wordt in Delft gegeven.

Leerdoelen

Na het volgen van dit vak is de student in staat om een eenvoudig wiskundig model te maken van een praktisch probleem, een oplossing hiervan te geven en de oplossing te valideren.

Onderwijsvorm

Werken in groepjes, persoonlijke begeleiding, programmeren in Matlab.

Wijze van toetsen

Geschreven rapport en mondelinge communicatie.

Beoordeling

Het vak wordt beoordeeld per groepje. De inzet tijdens het practicum en het rapport vormen de basis van het eindcijfer. Cijfer voor inzet (50%). Cijfer voor het verslag (50%).

Voorkennis

Analyse 1, Lineaire Algebra 1, Caleidoscoop

Vervolgvakken

Modelleren en Simulatie, 2e jaar

Vakcode TUD

TW1050A

Co-docent

Dr.ir. M. Keijzer
M.Keijzer@tudelft.nl

Links

Blackboard TUD

Gedetailleerdere vakbeschrijving deel A