Studiegids

nl en

Journalistieke en Redactionele Vaardigheden

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

In deze basiscursus bestuderen we niet alleen de theorie over de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal, maar gaan we deze journalistieke producten ook zelf maken. Daarin gaat het over het schrijven ervan maar speelt ook nieuwsgaring een rol. Ook bespreken we journalistieke gedragscodes en ethische kwesties.
Uiteraard worden de verhalen grondig becommentarieerd, door docent en medestudenten. Studenten krijgen checklists om werk van medestudenten op systematische wijze van commentaar te voorzien. Ook dat redigeren maakt onderdeel uit van het eindcijfer. Na afloop van de colleges beschikken studenten over een portfolio met een aantal journalistieke producten en hebben ze leren werken met deadlines.
Tijdens dit werkcollege wordt ook de spelvaardigheid getoetst. Studenten die voor de eerste speltoets een onvoldoende halen mogen eenmaal herkansen. Studenten die ook in tweede instantie en onvoldoende halen, krijgen een intensieve opdracht. Ronden ze deze derde kans niet met een voldoende af, dan betekent dat: geen toelating tot Wetenschapsjournalistiek in het tweede semester

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De organisatie van redactioneel en journalistiek werk

 • De beginselen van de journalistieke stijl en werkwijze

 • De belangrijkste kenmerken van de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal

 • De redactie van journalistieke teksten

 • De voornaamste voor journalisten relevante zoekmachines, zoektechnieken en websites

 • De belangrijkste discussies en nieuwe inzichten in het journalistieke werkveld

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • De beginselen van het journalistieke handwerk

 • Het schrijven van nieuwsberichten, interviews en achtergrondverhalen

 • Redigeren, zowel op papier als met de redactiefuncties van Word

 • Nieuwsgaring en informatie zoeken met behulp van internet

Rooster

Maandag of vrijdag. Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • volgen van college: 28 uur

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 20 uur

 • tijd voor het maken van opdrachten: 70 uur

 • redigeren van andermans teksten: 12 uur

 • voorbereiden spellingtoets: 10 uur

Aanwezigheidsplicht
Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten ze de werkgroep volgend jaar overdoen.

Toetsing

De stof wordt getoetst met het maken van concrete journalistieke producten, die moeten voldoen aan de criteria van het genre én op tijd ingeleverd moeten zijn. Het werken met deadlines is expliciet onderdeel van de cursus.

Cijfer is het resultaat van deelcijfers voor de opdrachten, waarbij de sleutel is:

 • Nieuwsberichten: 1x

 • Interview: 2x

 • Achtergrondverhaal: 3x

 • Redigeren van een achtergrondverhaal: 1x

Herkansingsbeleid: Het achtergrondverhaal, het interview en de nieuwsberichten kunnen eenmaal herkanst worden. Die herkansingen kunnen of meteen tijdens de werkgroep gemaakt worden of, uiterlijk in de maand januari na het eerste semester.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Aanschaffen:

 • Henk Asbreuk en Addie de Moor: Basisboek Journalistiek schrijven. Tweede herziene druk. Groningen: Wolters Noordhoff, 2013. [Druk uit 2007 is NIET bruikbaar].

 • J. Renkema: Schrijfwijzer compact. Vanaf de 5e geh.herz.dr. Den Haag: Sdu, 2005, of Schrijfwijzer compact, 2005.

Verder digitaal te lezen:

 • nieuwejournalistiek.nl : de dossiers: Journalistieke startups en Verhalende journalistiek

 • De nieuwe reporter.nl (dnr.nl):

 • Klaske Tameling: Daar zouden we het niet over hebben. DNR 2011

 • Stijn Cools: Lang is het nieuwe kort. DNR 2012

 • Yael de Haan: Verantwoording en transparantie blijkt lastig in de journalistiek. DNR 2012

 • Pytrik Schafraad: Redacties gebruiken persberichten van bedrijven niet voor copy-paste- journalsitiek. DNR 2015

 • Gerard Smit: Subjectiviteit is de nieuwe objectiviteit in dejournalistiek. DNR 2014

Aanmelden

Je mag je alleen aanmelden voor een vak wanneer je bent toegelaten tot de minor.

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Contact

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 1.02b.