Studiegids

nl en

Sociaal recht, arbeidsrecht en reorganisatie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Arbeidsrecht of Sociaal Recht (keuzevak of het oude verplichte vak tweedejaarsvak Bachelor Rechtsgeleerdheid)

Beschrijving

Onderwerpen zijn arbeidsrechtelijke gevolgen van fusies en overnames, individueel en collectief ontslag, de rol van ondernemingsraden en vakbonden bij reorganisaties, werkloosheidsuitkering bij reorganisatieontslag.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Introductie in het arbeidsrecht inzake herstructureringen van ondernemingen. Doel is inzicht te verkrijgen in de relatie tussen individueel, collectief en Europees arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, alsmede raakvlakken met het ondernemingsrecht. Vaardigheden casus oplossen en academische houding. Onderzoekprogramma MI: Hervorming van sociale regelgeving

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven: Vaardigheid in toepassing arbeidsrecht op concrete situaties, probleemoplossing, inzicht in achtergronden van collectief arbeidsrecht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen, mr. R. Hansma en mr. E.L.H. van der Vos

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen en mr. R. Hansma

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Schriftelijk beantwoorden van casus. Bestuderen opgegeven literatuur.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen.

 • In geval van een klein aantal deelnemers wordt de herkansing mondeling afgenomen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Inleverprocedures
De student dient de uitwerking van de wekelijkse casus vooraf in te dienen via blackboard en zelf een exemplaar mee te nemen naar de werkgroep. Dit exemplaar is voor eigen gebruik tijdens de werkgroep.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur (incl, de aanvullende materialen op blackboard) en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L.G. Verburg & R.M. Beltzer, Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: BJu(juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens (red.), Arresten Arbeidsrecht, Den Haag: BJu (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • Aanvullend materiaal, bekend te maken op Blackboard

Werkboek:

Reader:

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. B. Barentsen

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7626 / 7636

 • E-mail: b.barentsen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: Gehele week

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak vormt een ideale voorbereiding voor de Masterrichting arbeidsrecht.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.