Studiegids

nl en

Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Tot voor kort was de psychologische en pedagogische kennis voornamelijk gebaseerd op onderzoek verricht in westerse culturen. Globalisering en nieuwe migratiepatronen hebben tot het besef geleid dat deze kennis niet zonder meer generaliseerbaar is naar andere culturen of etnische minderheidsgroepen in Nederland. Het is daarom van groot belang dat pedagogen kennis nemen van niet-westerse opvoedings- en ontwikkelingspatronen. In deze cursus wordt aan de hand van theoretische modellen en theorieën een beeld gegeven van de enorme mondiale verscheidenheid in opvoeding en ontwikkeling. Aandacht wordt besteed aan de methodologische en theoretische problemen waar de onderzoek(st)er op stuit wanneer hij/zij pedagogische en psychologische verschijnselen uit een andere (sub)cultuur tracht te begrijpen en verklaren. Hierbij moet mede gedacht worden aan diagnostiek en assessment van kinderen met problemen.

Leerdoelen

  • Kennis maken met de interculturele variëteit van opvoeding en ontwikkeling.

  • Leren omgaan met methodologische en theoretische problemen bij het onderzoeken van pedagogische en psychologische verschijnselen binnen een cultureel diverse groep.

  • Kritisch leren reflecteren op het gebruik van diagnostiek en assessment in het algemeen en in cultureel diverse situaties in het bijzonder.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat vooral over cultuur en opvoeding in de Nederlandse context, waarbij ook onderwerpen als meertaligheid, onderwijs, diagnostiek en hulpverlening aan bod komen. Het tweede deel gaat over opvoeding in multicultureel en cross-cultureel perspectief.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen met meerkeuzevragen. Voor elk van de twee deeltoetsen moet tenminste een 5,5 zijn behaald. Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor deeltoets A en B en dient tenminste een 6 te zijn (waarbij het eindcijfer 5,50 wordt afgerond naar een 6). Deeltoetsen met het cijfer 5,50 of hoger mogen niet herkanst worden. Haalt men ook bij de herkansing gemiddeld geen 6, dan vervalt een eventueel deelresultaat en begint men het jaar daarna weer in de aanvangssituatie.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur (onder voorbehoud van wijziging)

Deel A (colleges 1 t/m 6)

  • Eldering, L. (2014). Cultuur en opvoeding (7e editie). Rotterdam: Lemniscaat. ISBN-10: 9047706331, ISBN-13: 9789047706335

  • Aanvullende literatuur wordt t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt.

Deel B (colleges 7 t/m 12)

  • Gardiner, H. W., & Kosmitzki, C. (2011). Lives across cultures: Cross-cultural human development (5th Edition). Boston: Allyn & Bacon. ISBN-10: 0-205-84174-0, ISBN-13: 978-0-205-84174-5

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. R. van der Veer