Studiegids

nl en

Moderne Nederlandse literatuur in een globaal perspectief. Barbarij en beschaving.

Vak
2016-2017

Toegangseisen

BA Nederlandkunde / Dutch Studies; BA Nederlandse Taal en Cultuur; BA Literatuurwetenschap

Beschrijving

De Duitse Jenny Erpenbeck, winnares van de Europese literatuurprijs, geeft in haar roman Gehen, ging, gegangen een uitgebluste professor een nieuw doel: hij mengt zich onder de in Berlijn gestrande vluchtelingen. Ook in Soumission van Houellebecq krijgt een verveelde academicus nieuwe inspiratie als er – in 2022 in Frankrijk – een islamitische president gekozen wordt. De beide romans stonden volop in de (internationale) aandacht. Welk beeld geven deze romans van ‘de Westerse beschaving’ en het zelfbeeld dat daaruit is ontstaan? Hoe wordt gerefereerd aan de vluchtelingenproblematiek of de daarmee samenhangende angst voor ‘islamisering’? Wat vinden we van de manier waarop in VSV of Daden van barmhartigheid van Leon de Winter een groep geradicaliseerde Marokkanen wordt verbeeld? En van het beeld van Amsterdam-Zuid?

In deze cursus onderzoeken we hoe in contemporaine Nederlandse romans – en, ter vergelijking, in een enkele roman van elders – gerefereerd wordt aan politiek-maatschappelijke discoursen over barbarij en beschaving. Nadat we deze begrippen hebben verkend door ons te verdiepen in de betekenis van deze begrippen in de geschiedenis van Europa, pogen we een beeld te krijgen van de manier waarop politiek-maatschappelijke discoursen over barbarij en beschaving in literatuur genuanceerd, versterkt of bevraagd kunnen worden. We focussen op het zelf-kritische Westerse vertoog: hoe wordt in literatuur uit het Westen gereflecteerd op het historisch zo beladen idee van beschaving, in een tijd waarin de komst van grote groepen migranten zorgen voor een confrontatie met de angst voor het barbaarse en vreemde.

Leerdoelen

De student(e)

 • is in staat onderzoeksvragen te formuleren op het gebied van de contemporaine roman, het onderzoek uit te voeren op wetenschappelijke wijze en daar schriftelijk en mondeling verslag van te doen

 • heeft kennis genomen van de uitgangspunten van de postkoloniale literatuurbeschouwing en de daarin gehanteerde opvattingen van barbarij en beschaving en is in staat die kennis toe te passen in de analyse en interpretatie van romans

 • is in staat zelfstandig voor dit thema relevante wetenschappelijke literatuur te vinden en kritisch te beoordelen

 • is in staat de opgedane kennis te vertalen naar een lesmodel voor het middelbaar onderwijs

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

 • Werkcollege 3 uur

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 30 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: theorie: 30 uur; primaire literatuur 60 uur; notities (inclusief lesplan) en referaten: 50 uur.

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk: 110 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

Referaat: 20 %
Lesplan: 20%
Werkstuk: 60 %

Er kan worden gecompenseerd, maar het cijfer voor het werkstuk dient ten minste een 5,5 te zijn.

Herkansing: bij een onvoldoende voor het afsluitende werkstuk (lager dan een 5,5) bestaat de mogelijkheid om binnen twee weken een herziene versie in te leveren.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

Literatuur

Romans [wordt tzt nog aangevuld]:

 • Royaan Al Galidi, Hoe ik talent voor het leven kreeg

 • Arnon Grunberg, De man zonder ziekte

 • Ilja Leonard Pfeijffer, La Superba

 • Tommy Wieringa, Dit zijn de namen

 • Elvis Peeters, De ontelbaren

 • Leon de Winter. VSV of Daden van onbaatzuchtigheid.

Literatuur [wordt tzt nog aangevuld]:

 • [selectie uit:] Maria Boletsi, Barbarism, Otherwise: Studies in Art, Literature and Theory
  en: Maria Boletsi, _Barbarism Revisited: New Perspectives on an Old Concept _(2015)

 • [selectie uit:] Bernard Wasserstein, Barbarij en beschaving. Een geschiedenis van Europa in onze tijd. Nieuw Amsterdam, 2008.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.

Opmerkingen

Niet van toepassing