Studiegids

nl en

Van regionaal naar transnationaal: toneel van de Middeleeuwen tot de Verlichting

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is toegankelijk voor MA-studenten Neerlandistiek en voor studenten uit andere Master- en Researchmaster-opleidingen (zoals Duits, Engels, Frans, Italiaans, History, Arts and Culture, Film and Photographic Studies, Media Studies, Theology and Religious Studies en Philosophy etc.).

Beschrijving

Theater is een kunstvorm die bij uitstek in het ‘nu’ bestaat en na afloop van de voorstelling is verdwenen, maar de cultuurgeschiedenis is zeer rijk aan afbeeldingen, teksten en materiële bronnen vanwaaruit we het ‘nu’ van de voorstellingen van vroeger kunnen reconstrueren. Onze erfgoedcollecties bevatten talrijke sporen van voordragers in straten en op pleinen, van rondreizende gezelschappen op markten en kermissen, van optochten en blijde intochten met tableaux vivants in de stad, van tafelspelen thuis of landjuwelen ver weg, en van kluchten in een tent of spektakelstukken in een schouwburg. In dit Mastercollege verdiepen we ons in het werk van middeleeuwse dichters, rederijkers en auteurs uit de Gouden Eeuw en de Verlichting. We bestuderen hun werk in internationale context en doen dat aan de hand van het begrip ‘cultural transfer’ dat afkomstig is uit de vertaaltheorie.

Met behulp van het begrip ‘cultural transfer’ kunnen we het creatieve en wederzijdse proces van beïnvloeding beschrijven, zowel synchroon als diachroon, tussen talen, steden, regio’s, landen, kunstvormen, sociale groepen etc. Welke internationaal bekende toneelstukken hebben via vertaling of adaptatie invloed uitgeoefend op de Nederlanden en welke Nederlandse stukken zijn invloedrijk geweest over de toenmalige grenzen heen? Wie waren de dichter-dramaturgen die de teksten en ideeën verspreidden van de ene culturele zone naar de andere? En zo zijn er nog tal van andere vragen denkbaar.

We doen drie dingen:
1. we verdiepen ons in de theoretische discussies rondom ‘cultural transfer’
2. we analyseren Nederlands toneel met bijzondere aandacht voor aspecten van ‘cultural transfer’
3. we lezen vakliteratuur, onder meer met het oog op de internationale dimensie van het Nederlandse toneel

Leerdoelen

 1. Kennis: Studenten doen kennis op van de Nederlandse toneeltraditie in internationaal verband van de Middeleeuwen tot de Verlichting, ook in relatie tot omringende literaire genres.
  1. Inzicht: Studenten verwerven inzicht in de methologische toepassing van de concepten ‘cultural transfer’, ‘regionaliteit’ en ‘transnationaliteit’ in de analyse van literaire werken en de creatieve activiteiten van dichters-dramaturgen, en zijn in staat aspecten van ‘cultural transfer’ aan te wijzen in Nederlands toneel.
  2. Vaardigheden: Studenten kunnen zelfstandig relevante wetenschappelijke literatuur vinden, kritisch beoordelen en toepassen (analyseren en interpreteren) op de Nederlandse toneelliteratuur, en zijn in staat om de verworven inhoudelijke kennis, inzicht en vaardigheden toe te passen in weekopdrachten, plenaire discussies en in een werkstuk.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding MA Neerlandistiek / Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en leesverslagen: 100 uur

 • materiaal verzamelen en schrijven van een werkstuk: 120 uur

 • voorbereiden presentatie en prepaper op basis van materiaal voor werkstuk: 34 uur

Toetsing

 • Leesverslagen, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

 • Presentatie en prepaper (15%)

 • Werkstuk (70%)

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij het cijfer voor het werkstuk niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing: wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard.

Literatuur

 • Dijk, Hans van, Bart Ramakers e.a., Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen. Amsterdam: Prometheus, 2001. Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen 23. (Beschikbaar via de DBNL.)

 • Erenstein, R.L. (hoofdred.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996.

De overige literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt voor aanvang van het college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. O. van Marion

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.