Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Kämpfen, beten, schreiben: Literatur von 750 bis 1700

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ects aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald. Daarnaast is deelname alleen toegestaan als de beide colleges Duitstalige literatuur in context uit het eerste jaar met goed gevolg zijn afgerond.

Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt het tijdvak van ca. 750 tot 1700 behandeld. Deze periode van ongeveer 10 eeuwen omvat de Middeleeuwen, de Renaissance, de Reformatie en de Barok. De Duitse literatuur van deze lange en literair rijke periode wordt besproken in cultuurhistorisch perspectief; dat wil zeggen dat literaire teksten verschijnen tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis, in het bijzonder de politieke, economische, wetenschappelijke en kunsthistorische ontwikkeling. Exemplarisch bespreken we literaire teksten die kenmerkend zijn voor elk van de perioden.

De cursus sluit aan bij de overige drie gedeelten van Literatuur in Context in het eerste en tweede jaar.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten:

 • een globaal overzicht van de gehele periode, literatuurhistorisch en historisch;

 • inzicht in de samenhang tussen literatuur/teksten en hun culturele/historische context ;

 • de beschikking over kennis van en inzicht in een klein maar representatief corpus binnen de genoemde periode;

 • aantoonbaar het vermogen met behulp van de docent nicht-complexe onderzoeksvragen te formuleren en uit te werken, die met het collegethema verband houden;

 • aantoonbaar het vermogen de verwoven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk voor een semi-wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 12 × 2 uur =24 uur

 • Voorbereiding en opdrachten op blackboard: 12 × 8 uur = 96 uur

 • Voorbereiding mondeling tentamen: 19 uur

 • Mondeling tentamen: 1 uur

Toetsing

 1. Mondeling tentamen over de behandelde stof (75%)
  1. Wekelijkse opdrachten via Blackboard (25%)

Het mondeling tentamen kan worden herkanst.

Blackboard

Studiemateriaal en opdrachten worden in Blackboard ter beschikking gesteld. Schriftelijke opdrachten en werkstukken worden via Blackboard ingediend. De definitieve literatuurlijst wordt tijdig via Blackboard bekend gemaakt.

Literatuur

 • Wolfgang Beutin u.a., Deutsche Literaturgeschichte, laatste druk

 • Verdere literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke informatie: Dhr. dr. J.M. Müller

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..