Studiegids

nl en

Metafysica

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, realisme en idealisme, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Doelstelling

Studenten verwerven basiskennis van de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd. Studenten verwerven inzicht in de historische en systematische samenhang tussen metafysische en wetenschappelijke vragen. Studenten oefenen zich in het schrijven van korte, betogende filosofische analyses.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van :

 • de geschiedenis van de metafysica, met nadruk op Aristoteles, Descartes, Kant en Rorty;

 • de ontwikkeling van de metafysica opgevat als categoriale analyse en de samenhang tussen ontologie en epistemologie;

 • de relatie van de metafysica tot andere wetenschappelijke disciplines.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • kernbegrippen van de metafysica te hanteren in woord en geschrift;

 • een kort filosofisch essay te schrijven aan de hand van een specifieke opdracht.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen colleges (13 × 2 uur): 26 uur

 • Toetsing (schriftelijk eindtentamen): 3 uur

 • Bestuderen literatuur: 68 uur

 • Schrijven deelpaper: 16 uur

 • Voorbereiden eindtentamen: 24 uur

 • Reserve: 3 uur

Toetsing

 • Mid-term paper (25%)

 • Schriftelijk tentamen met meerkeuze- en essayvragen (75%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één schriftelijk tentamen dat de volledige stof beslaat. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van:

 • verplichte literatuur

 • mid-term paperopdracht

Literatuur

 • Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Niet van toepassing.