Studiegids

nl en

Epistemologie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De epistemologie is de tak van de filosofie die kennis als haar onderwerp heeft: haar aard en omvang, haar bronnen en veronderstellingen, en de betrouwbaarheid van kennisclaims. In deze cursus worden de voornaamste thema’s van de epistemologie op systematische wijze uiteengezet. Hoe moeten begrippen als “kennis” en “waarheid” worden opgevat? Is empirisme te rechtvaardigen? Bestaat a priori kennis? Is een filosofische theorie van kennis überhaupt mogelijk? Ondanks de verscheidenheid van benaderingen in de epistemologie kent het vak enkele beroemde onopgeloste problemen. Deelnemers aan de cursus worden gestimuleerd mee te denken over oplossingen daarvoor.

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus geeft een inleidend systematisch beeld van de epistemologie. De colleges stellen studenten in staat om enkele moderne problemen, theorieën en debatten betreffende kennis te begrijpen en te volgen. Verder wordt de student in staat gesteld om eigen standpunten met betrekking daarop in te nemen en te motiveren.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de plaats van de epistemologie ten opzichte van de overige takken van de wijsbegeerte en van de empirische wetenschappen;

 • kernbegrippen in de epistemologie waaronder ‘kennis’, ‘waarheid’, ‘rechtvaardiging’ en ‘scepticisme’;

 • enkele moderne debatten in de epistemologie betreffende deze kernbegrippen;

 • enkele belangrijke standpunten, stromingen en personen in het kader van deze debatten waaronder empirisme, rationalisme, coherentisme, naturalisme, pragmatisme, Edmund L. Gettier en W. V. O. Quine;

 • enkele (onopgeloste) problemen in de hedendaagse epistemologie waaronder het Gettier-probleem en problemen van scepticisme.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een omschrijving van de epistemologie als wijsgerige en wetenschappelijke discipline te geven en te bediscussiëren;

 • een toelichting van bovengenoemde kernbegrippen in de epistemologie te geven en te bediscussiëren;

 • een omschrijving van bovengenoemde debatten in de epistemologie te geven;

 • een omschrijving en beoordeling van standpunten en stromingen in het kader van deze debatten te geven;

 • een eigen standpunt met betrekking tot deze debatten te kiezen en te motiveren;

 • een omschrijving van bovengenoemde problemen in de hedendaagse epistemologie te geven en suggesties voor het oplossen daarvan te schetsen en te beoordelen.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast (5 EC x 28 uur): 140 uur

 • Bijwonen colleges (2 uur x 14 weken): 28 uur

 • Toetsing (schriftelijk deeltentamen 2 uur, schriftelijk eindtentamen 3 uur): 5 uur

 • Voorbereiden colleges (3 uur x 14 weken): 42 uur

 • Bestuderen literatuur (31 uur tekstboek + 9 uur primaire literatuur): 40 uur

 • Voorbereiding tentamen: 25 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (20%)

 • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen (80%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één schriftelijk tentamen de volledige stof beslaat. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van de visuele presentaties van de docent;

 • het beschikbaar stellen van aanvullende literatuur;

 • het beschikbaar stellen van een proeftentamen.

Literatuur

 • Noah Lemos, An Introduction to the Theory of Knowledge . Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521603096 (pbk).

 • Verdere literatuur zal tijdens de colleges op Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de “website”: http://hum.leidenuniv.nl/studenten/administratie/

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. J.W. McAllister

Opmerkingen

Niet van toepassing.