Studiegids

nl en

Language and Linguistics: Tools and Methods

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Alleen voor studenten van de BA Engelse taal en cultuur.

Beschrijving

Het vak taalkunde omvat in feite veel verschillende disciplines, zoals lexicografie, corpuslinguïstiek, retoriek en pragmatiek, die niet allemaal in het reguliere programma aan bod kunnen komen. In deze cursus maak je kennis met verschillende manieren waarop taal bestudeerd kan worden. De cursus bestaat uit drie blokken, waarin steeds één van die taalkundige disciplines aan bod komt, en elk blok bestaat uit drie colleges en een schrijfweek, waarin je de gelezen achtergrondliteratuur aan de hand van de gevolgde colleges samenvat. Deze samenvatting moeten worden ingeleverd.

Omdat in november 2016 de Amerikaanse verkiezingen plaatsvinden, gaan we bij wijze van thema kijken naar manieren waarop de toespraken van de presidentskandidaten kunnen worden geanalyseerd. Daarbij maken we gebruik van methoden uit de corpuslinguïstiek en van digitaal beschikbare programma’s als WordSmith Tools. Hiermee kunnen we inzicht krijgen in de verschillende pragmatische en retorische benaderingen van de sprekers (of hun tekstschrijvers) bij de wijze waarop ze zich presenteren. Je leert werken met programma WordSmith Tools aan de hand van recent sociohistorisch taalkundig onderzoek over de taal van Shakespeare en Jane Austen. Het kunnen werken met dat soort programma’s is niet alleen waardevol binnen de taalkunde of de taalvaardigheid, maar ook binnen literatuur en de filologie.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student:

 • kennis gemaakt met een aantal belangrijke (sub)disciplines binnen de taalkunde

 • leren werken met een aantal gangbare onderzoeksmethodes binnen de taalkunde

 • ervaring opgedaan in het samenvatten van relevante achtergrondliteratuur

 • leren werken met een gangbaar digitaal concordantieprogramma

 • ervaring opgedaan in het samenwerken met een medestudent t.b.v. het schrijven van een werkstuk

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige bestudering van literatuur en ander materiaal en het rapporteren daarover.

Studielast

Studielast:

 • bijwonen hoorcolleges (10 uur)

 • 6 uur wekelijks voorbereiding (ca. 60 uur)

 • Schrijven samenvattingen (3 × 6.5 uur = ca. 20 uur)

 • Voorbereiding en schrijven werkstuk (breekweek): 15 uur

 • Voorbereiding tentamen: ca. 35 uur

Toetsing

 • Samenvattingen (5%)

 • Werkstuk (25%)

 • Tentamen (70%)

Voor de bepaling van het eindcijfer mag geen van de te maken samenvattingen ontbreken. Geen deelcijfer mag lager zijn dan 5. Wanneer het eindcijfer onvoldoende is, moeten onvoldoende onderdelen worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • de wekelijkse leesopdrachten

 • inleveren van schrijfopdrachten (samenvattingen, werkstuk)

 • algemene informatievoorziening over de cursus

Literatuur

Een leeslijst bestaande uit wekelijks te bestuderen artikelen en hoofdstukken uit boeken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Studenten werken in paren aan hun werkstuk met behulp van WordSmith Tools in het Lipsius computerlab.