Studiegids

nl en

Biomedical Academic Scientific Training 1A

Vak
2016-2017

Doel

Het lijnonderwijs Biomedical Academic Scientific Training (BAST) beoogt BW-studenten, naast de vakinhoudelijke opleiding die in de diverse thematische blokken aan bod komt, te onderwijzen en trainen om als biomedische wetenschapper op academisch niveau te denken en handelen. De aan het LUMC opgeleide BW-er kan meedenken over toepassingen van biomedisch onderzoek en technologie en neemt naast effectiviteit, ethische implicaties en impact van een nieuwe toepassing op de leefwereld en de samenleving in overweging. In deze week wordt aan versterking van de ethische en argumentatieve vaardigheden gewerkt en deze week ondersteunt daarmee -en hangt samen met het werken aan de jaaropdracht.

Beschrijving

In dit onderdeel 1A zal de student nader ingaan op de ethische aspecten die verbonden zijn aan het uitvoeren van biomedisch onderzoek en op de argumentatieve vaardigheden die nodig zijn om een ethisch standpunt goed te verwoorden. De student verdiept hiermee het inzicht in de verwevenheid tussen wetenschap, technologie en samenleving. Na deze week is de student bekend met de ethische en maatschappelijke implicaties van biomedisch onderzoek. De student kan na deze week de ethische argumenten en overwegingen voor of tegen een bepaald biomedisch onderzoek en haar toepassing op een rij zetten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en werkgroepen

Toetsing

De week wordt afgesloten met het schrijven van een individueel essay over een biomedisch onderwerp waar ethische vragen bij kunnen worden gesteld.