Studiegids

nl en

Biomedical Academic Scientific Training 1B

Vak
2016-2017

Doel

In deze week wordt, in vervolg op de eerste BAST-week en nauw aansluitend bij de Jaaropdracht, gewerkt aan versterking van het vermogen van de student tot kritische reflectie met betrekking tot de introductie van biomedische toepassingen in de maatschappij. De student kan hierna actief deelnemen aan een debat over biomedische onderwerpen, een standpunt innemen, argumenten aanvoeren en verdedigen, en zijn mening presenteren voor een breed publiek. Daarnaast heeft deze week als doel de versterking van persoonlijke ontwikkeling in de richting van een volwaardige academische denk- en werkhouding.

Beschrijving

Naast aandacht voor de geschiedenis zal de student zich in deze week verdiepen in vragen en problemen rond biomedische toepassingen. In deze week is de student bezig met de maatschappelijke effecten rond de snelle ontwikkelingen in de biomedische wetenschap. De student leert de verwevenheid tussen wetenschap, technologie en samenleving te benoemen en ermee om te gaan. Er is ook tijd voor laatste activiteiten rondom de afronding van de jaaropdracht. De afsluiting van de jaaropdracht vormt ook het eindpunt van deze week: de student presenteert een gemotiveerd standpunt over biomedisch onderzoek aan een breed publiek. Ten slotte reflecteert de student de eigen doorgemaakte ontwikkeling van het afgelopen jaar en op de bijdrage aan en de samenwerking met anderen rondom het werken aan de jaaropdracht.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Zelfstudieopdrachten en werkgroepen

Toetsing

Naast de afronding van de jaaropdracht in deze week zijn er al een aantal voorbereidende opdrachten gedurende het jaar die samenhangen met de thematiek van deze week. Dit zijn: Peer assessment mid term en eind, Peer review, Verslag documenteren literatuuronderzoek. Aan het peer-assessment eind, peer review en literatuuronderzoek is een cijfer verbonden, waarbij voor het literatuuronderzoek minimaal een 6 dient te worden behaald.