Studiegids

nl en

Ethiek (Wijsbegeerte)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

 • De student die de cursus succesvol heeft afgerond kent de volgende begrippen en onderscheidingen en kan ethische opvattingen in deze termen beschrijven: waarde, plicht, deugd, consequentialisme, utilisme, deontologie, zorgethiek, realisme, anti-realisme, cognitivisme, non-cognitivisme, naturalisme, relativisme.

 • De student die de cursus succesvol heeft afgerond kan in hoofdlijnen de ethische theorieën van Aristoteles, Kant en Mill beschrijven alsmede de centrale punten van de bestudeerde teksten van Bentham, Singer, Griffin, Epicurus, Nozick, Rawls, Kant, O’Neill, Harman, Moore en Ayer weergeven en herkennen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • deze begrippen met elkaar in verband te brengen en te gebruiken in eenvoudige filosofische redeneringen binnen de ethiek;

 • zelfstandig niet al te moeilijke artikelen op het gebied der ethiek te bestuderen en te begrijpen.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar
Minor Ethiek, politiek en cultuur 2016-2017

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen van colleges: 13 × 3 uur = 39 uur

 • Toetsing (maken van deeltentamen en eindtentamen): 2 × 3 uur = 6 uur

 • Voorbereiding van colleges / bestudering literatuur: 45 uur

 • Voorbereiding deeltentamen: 25 uur

 • Voorbereiding eindtentamen: 25 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (50%)

 • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één schriftelijk tentamen met essayvragen dat de volledige collegestof beslaat. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, deelcijfers, proeftentamenvragen, collegesamenvattingen en literatuur.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Hees, M. van, T. Nys, en I. Robeyns, (eds.), 2014. Basisboek ethiek. Amsterdam : Boom.

 • Overige literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen