Studiegids

nl en

Filosofie en religie: water en vuur?

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Wat valt er vandaag nog te zeggen over de verhouding tussen filosofie en religie? Kunnen religieuze ervaringen een filosoof inspireren? Wat zijn religieuze ervaringen en waaraan herken je die? Kan de filosofie zelf religieuze inzichten genereren? Leven we momenteel in een tijd van godsverduistering (een uitdrukking van Martin Buber) ? Of zijn we bezig het heilige opnieuw te ontdekken, zoals Charles Taylor en Luc Ferry beweren?

Deze en andere vragen verkennen we aan de hand van sleutelteksten van christelijke, joodse en humanistische filosofen die zich over het vraagstuk van de religie hebben gebogen. Een ontdekkingstocht waarop je klassieke filosofen ontmoet zoals Augustinus, Kierkegaard en de joodse denkers Buber en Levinas, en in gesprek gaat met hedendaagse denkers over religie zoals Luc Ferry en Charles Taylor.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de visies van klassieke en hedendaagse denkers (o.a. Augustinus, Kierkegaard, Buber en Levinas) op de verhouding van filosofie en religie;

 • de verschillende manieren waarop God, het heilige en de transcendentie in de filosofie ter sprake kunnen worden gebracht.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de posities van de besproken filosofen met betrekking tot de verhouding van religie en filosofie te begrijpen en daar zowel mondeling als schriftelijk helder uitdrukking aan te geven;

 • de genoemde posities uit te leggen in relatie tot de vraag naar de mogelijkheid om transcendentie en/of het heilige filosofisch ter sprake te brengen.

Rooster

Semester 1, dinsdag 15.15-17.00 uur
Van Wijkplaats 2, zaal 006 (WSD-complex)
Collegeweken: 36 t/m 42 en 45 t/m 50

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (met responsies)

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 56 uur

 • Collegevoorbereiding: 18 uur

 • Schrijven papers: 40 uur

Toetsing

 • Mid-term paper (40%)

 • Eindpaper (60%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Voldoende participatie aan het college en voorbereidende opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het (deel)tentamen en de herkansing.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat en heeft de vorm van een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Deadlines

 • Midterm paper: 4 november 2016

 • Eindpaper: 20 januari 2017

 • Herkansing: 24 maart 2017

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en resultaten van presentaties.

Literatuur

Verplichte literatuur (aanschaffen)

 • Sören Kierkegaard, Vrees en beven, dialectische lyriek door Johannes de silentio, Budel: Damon 2006.

Verplichte literatuur (wordt ter beschikking gesteld)

 • Aurelius Augustinus, Belijdenissen, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddens O.S.A., Budel 2009.

 • Emmanuel Levinas, Het menselijk gelaat, Essays van Emmanuel Levinas, Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak (Baarn 1987, 7e dr.); hs. 2 en 14.

 • Luc Ferry & Marcel Gauchet, Religie na de religie; gesprekken over de toekomst van het religieuze, Kampen: Klement 2005 [vert. van Le religieux après la religion, Parijs 2004].

 • Hilary Putnam, Jewish Philosophy as a Guide to Life, Bloomington 2008.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. R.D.N. van Riessen

Opmerkingen

Niet van toepassing.