Studiegids

nl en

Privatissimum Arbeidsrecht

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Studenten krijgen bij het privatissimum wekelijks een schrijfopdracht. Daarvoor moeten zij zelfstandig onderzoek doen om een juridisch probleem in kaart te brengen, en een begrijpelijk en goed opgebouwd betoog schrijven. Daarnaast dienen de studenten een referaat te houden. In het privatissimum zijn de opdrachten gegroepeerd rond een centraal thema, zodat dat kan worden uitgediept. De vorm verschilt wél van week tot week en de opdrachten eveneens. Daarbij komen methoden en technieken van rechtswetenschappelijk onderzoek aan bod. Het thema wordt geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit. Het is ook mogelijk dat een keuze wordt geboden tussen verschillende thema’s.
De opdrachten zijn allereerst gericht op het aanleren van wetenschappelijke, academische vaardigheden (rechtsvergelijking, discours in de dogmatiek). Daarnaast oefenen studenten, net als bij het practicum, vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het privatissimum is allereerst gericht op het aanleren van wetenschappelijke, academische vaardigheden (rechtsvergelijking, discours in de dogmatiek). Daarnaast oefenen studenten, net als bij het practicum, vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • de grondbeginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht, het sociale zekerheidsrecht, het internationale arbeidsrecht, en het collectieve arbeidsrecht in onderlinge samenhang toe te passen op complexe casuïstiek en abstracte vraagstukken, d.w.z. de casus of het vraagstuk te beschouwen vanuit de grondbeginselen van deze vier rechtsdomeinen en de juridische implicaties te doorgronden van elk van deze domeinen en deze in samenhang tegen elkaar af te wegen;

 • grondige kennis van een belangrijk en actueel arbeidsrechtelijk thema of leerstuk toe te passen;

 • ten behoeve van de analyse en de oplossing van vraagstukken zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren;

 • bij de analyse van vraagstukken diverse bronnen te raadplegen en kritisch te interpreteren daarbij feiten en meningen tegen elkaar af te wegen, ongeacht of het nationale of internationale bronnen betreft en diverse oplossingsrichtingen naast elkaar te leggen en relateren om op deze wijze een gefundeerde mening te geven over dan wel originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen voor de (onderzoeks)vragen;

 • beperkt rechtsvergelijkend onderzoek uit te voeren;

 • een helder en goed gepresenteerd referaat te houden;

 • vraagstelling, onderzoek, conclusies en bronvermelding te presenteren in een helder en gestructureerd beknopt betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: Mr. A.G. van Marwijk Kooy en mr. I.A. Haanappel-Van der Burg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden van opdracht dan wel referaat

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vijf schriftelijke opdrachten

 • Referaat (presentatie onderzoeksvoorstel scriptie)

 • De opdrachten en het referaat tellen ieder gelijkelijk mee bij de bepaling van het eindcijfer (ieder voor één zesde deel). * NB Voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het studiejaar indien het vak dan nog niet is behaald.

Inleverprocedures

Wekelijks op de bijeenkomst, zie nader blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer (meest recente versie)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9u30-12u30

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl