Studiegids

nl en

Burgerlijk Procesrecht (Ma)

Vak
2016-2017

Let op: bij dit vak wordt vanaf het collegejaar 2017-2018 geen avondonderwijs meer aangeboden. Voor huidige deeltijdstudenten geldt een overgangsregeling.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het mastervak burgerlijk procesrecht bouwt voort op de reeds in de bachelorstudie opgedane kennis van het burgerlijk procesrecht, welke kennis bekend wordt verondersteld. De kern van het mastervak bestaat uit de behandeling van het burgerlijk procesrecht vanuit het perspectief van het bewijsrecht. Juist het voor de praktijk belangrijke bewijsrecht toont de verwevenheid van het materiële vermogensrecht en de procesregels. Ook komen allerlei procedurele kwesties tot leven in de context van het bewijsrecht. Naast een verdieping en verbreding van kennis en inzicht in het burgerlijk procesrecht heeft het mastervak tot doel om de onderzoeks-, schrijf- en argumentatievaardigheden van studenten verder te ontwikkelen.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft men de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het burgerlijk procesrecht.

 • U heeft inzicht in de verschillende vormen van geschillenbeslechting.

 • U heeft inzicht in de samenhang tussen het burgerlijk procesrecht, het toepasselijke materiële recht en het geschil.

 • U kunt het verband leggen tussen de inrichting van het civiele proces en de wijze waarop wordt geprocedeerd.

 • U bent in staat om problemen en knelpunten die spelen binnen het burgerlijk procesrecht en alternatieve vormen van geschillenbeslechting te analyseren en de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden.

 • U kunt uw weg vinden in en u kunt omgaan met de verschillende nationale en internationale kenbronnen van het recht, ook de digitale.

 • U bent in staat om zelf ideeën en oplossingen te formuleren die kunnen bijdragen aan een beter functionerend burgerlijk procesrecht of die juist bestaande visies ondersteunen en daarbij het besef verder ontwikkelen dat het recht en dus ook het burgerlijk procesrecht zijn beperkingen kent.

 • U bent in staat uw bevindingen naar aanleiding van de opdrachten zowel schriftelijk als mondeling helder uiteen te zetten.

Rooster

Periode
Het mastervak burgerlijk procesrecht wordt gegeven van week 17 tot en met week 21 (de week van ma 24 april 2017 t/m de week van ma 22 mei 2017).

Aanmelding
Aanmelding voor het werkgroeponderwijs geschiedt niet via uSis, maar door middel van een inschrijfformulier dat op 13 maart 2017 wordt gepubliceerd op Blackboard.
Let op: Meld u wel tijdig via uSis aan voor het schriftelijke tentamen.

Indeling
De indeling voor de werkgroepen (inclusief tijdstippen en locaties), welke indeling gekoppeld is aan de indeling voor de schriftelijke opdracht, wordt kort voor aanvang van het vak gepubliceerd op Blackboard. De publicatie vindt naar verwachting in de week van 10 april 2017 plaats.

Deelname en planning
Studenten die het mastervak burgerlijk procesrecht willen volgen, dienen ervoor te zorgen dat zij aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Hieronder valt ook de verplichting tot het bijwonen van alle werkgroepbijeenkomsten. Houd hier dus rekening mee bij uw planning.
Het niet kunnen voldoen aan één of meerdere verplichtingen van het mastervak burgerlijk procesrecht, heeft formele consequenties, tenzij hiervoor een gegronde reden bestaat. Zo u meent een geldige reden voor afwezigheid bij een werkgroep te hebben, dient u zich vooraf en schriftelijk (per e-mail) te wenden tot het secretariaat Civiel recht. E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10, gedurende vijf weken 2 colleges per week.

 • Namen docenten: Prof. mr. H.B. Krans en andere docenten van de sectie Burgerlijk procesrecht.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestudering van de in het werkboek per hoorcollege aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Blackboard voor eventuele nadere informatie.

 • Aanwezigheid tijdens hoorcolleges is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Prof. mr. H.B. Krans en andere docenten van de sectie Burgerlijk procesrecht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van een schriftelijke opdracht en de daarvoor vereiste bibliotheekstudie. Daarnaast dienen studenten ook feedback te geven op elkaars werkstuk.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gestructureerde zelfstudie.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: van studenten wordt verwacht dat zij zich grondig verdiepen in de onderwerpen die worden behandeld tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijke opdracht;

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen.

Inleverprocedures opdracht
Wijze van inlevering van de schriftelijke opdracht staat vermeld in het werkboek.

Tentamenstof
Tot de tentamenstof behoren de verplichte literatuur en de jurisprudentie die tijdens de onderwijsweken voor de hoorcolleges bestudeerd dienen te worden (een overzicht van deze stof treft u aan in het werkboek) en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges, inclusief de bijbehorende slides (geplaatst op Blackboard).

Eindcijfer
Berekening eindcijfer:
Het eindcijfer voor het mastervak Burgerlijk Procesrecht is het resultaat van het gemiddelde van de deelcijfers voor de schriftelijke opdracht en het tentamen. Het cijfer voor de schriftelijke opdracht bepaalt 30% en het cijfer voor het tentamen 70% van het eindcijfer. Het gemiddelde van genoemde deelcijfers wordt afgerond op een heel cijfer. NB: Alleen het eindresultaat wordt derhalve afgerond naar een heel cijfer.
Om het mastervak met succes af te ronden, dient u ten minste een (afgerond) eindcijfer 6 (zes) te hebben behaald.

Aanwezigheid bij alle werkgroepbijeenkomsten is verplicht. Het maken van de schriftelijke opdracht en aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten (status: praktische oefening) gelden als voorwaarde voor het kunnen deelnemen aan het tentamen.

Voorwaarden voor deelname aan het herkansingstentamen
Enkel wanneer u (bij benutting van het eerste kans tentamen) als (afgerond) eindcijfer een 5 (vijf) of lager heeft behaald voor het mastervak, komt u in aanmerking voor deelname aan het herkansingstentamen.
Zie voor de bepaling van het eindcijfer het voorgaande. Het gaat om het gemiddelde van de deelcijfers voor de schriftelijke opdracht en het tentamen. Derhalve is het mogelijk dat u het herkansingstentamen niet mag maken ook al heeft u voor het eerste kans tentamen een cijfer gehaald dat lager is dan een 6. Dit is het geval als de resultaten van de schriftelijke opdracht en het tentamen samen tot een voldoende eindcijfer leiden.

NB 1: Ter vermijding van misverstand: deelname aan het eerste kans tentamen is niet vereist om aan het hertentamen te mogen deelnemen.
NB 2: De schriftelijke opdracht kan niet worden herkanst. Het voor deze opdracht behaalde cijfer blijft voor de onderwijscyclus Mastervak Burgerlijk Procesrecht 2017 staan en vervalt per 31 maart 2018.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • G.R. Rutgers & H.B. Krans, Bewijs, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • Aanvullende verplichte literatuur en verplichte rechtspraak zoals vermeld in het werkboek en op Blackboard.

Werkboek:

 • Op Blackboard wordt op 13 maart 2017 het werkboek van het mastervak Burgerlijk Procesrecht gepubliceerd. Tegelijk met het werkboek zal ook een inschrijfformulier op Blackboard gepubliceerd worden (zie hierboven bij “Aanmelding”).

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Zie het werkboek en eventueel Blackboard

Aanmelden

Aanmelding voor het werkgroeponderwijs geschiedt niet via uSis, maar door middel van een inschrijfformulier dat op 13 maart 2017 wordt gepubliceerd op Blackboard.
Let op: Meld u wel tijdig via uSis aan voor het schriftelijke tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. E.J.M. van Beukering-Rosmuller

 • Werkadres: Steenschuur 25 (KOG), kamer C2.11

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat Burgerlijk Procesrecht en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7381 (secretariaat)

 • E-mail: e.j.m.van.beukering@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Sectie: Burgerlijk procesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl