Studiegids

nl en

Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel A

Vak
2016-2017

NB Dit vak biedt een inleiding in filosofie in de pedagogische context, wetenschapsethiek en gedrags- en beroepscodes. Er wordt geen vrijstelling verleend aan studenten die het VWO-vak filosofie hebben behaald.

Beschrijving

Kennismaking met filosofische basisbegrippen aan de hand waarvan studenten op wetenschappelijk verantwoorde wijze leren reflecteren op het praktisch handelen in opvoeding, onderwijs, opleiding en hulpverlening, alsmede op de pedagogische onderzoekspraktijk. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het ethisch verantwoord handelen als student [(n)etiquette)], als professional in de pedagogische praktijk (beroepscode) en als wetenschappelijk onderzoeker (onderzoeksethiek).

Leerdoelen

De studenten maken zich filosofische grondbegrippen eigen,om die vervolgens zelf in concrete opvoedkundige praktijksituaties te kunnen toepassen. Ze zijn bekend met filosofische basisprincipes die ten grondslag liggen aan internationaal erkende (opvoedings)rechten van opvoeders en kinderen. De student toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Verplichte interactieve werkgroepsbijeenkomsten met presentaties en discussie over beroepsethiek (NVO-beroepscode) en onderzoeksethiek (KNAW-brochure) (verdere informatie hierover via het Tutoraat).

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen.

Blackboard

Studiewijzer, collegemateriaal e.d. zijn via Blackboard te raadplegen.

Literatuur

Verplicht:

  • Brabander, R. de (2013, 2e herziene druk). Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  • Archard, D. (2015, 3rd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

  • Aanvullend studiemateriaal wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanbevolen:

  • Savater, F. (2001). De waarde van opvoeden. Filosofie van onderwijs en ouderschap. Utrecht: Bijleveld.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Dr. R. van der Veen, kamer 4B33.