Studiegids

nl en

Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel B (filosoferen met kinderen)

Vak
2016-2017

NB Dit vak biedt een inleiding in filosofie in de pedagogische context, wetenschapsethiek en gedrags- en beroepscodes. Er wordt geen vrijstelling verleend aan studenten die het VWO-vak filosofie hebben behaald.

Beschrijving

Studenten bekwamen zich in de theoretische achtergronden en oefenen de methodiek van het filosoferen met kinderen. Zelf verkregen gespreksresultaten worden inhoudelijk geanalyseerd met behulp van filosofische basisbegrippen. Aan de hand van (inter)nationaal erkende beroepscodes vindt ethische reflectie plaats op het zelf uitgevoerde gesprek. Ook wordt geoefend met het herkennen en construeren van ethische vragen en dilemma’s binnen een pedagogische context.

Leerdoelen

De studenten passen de zich eigen gemaakte filosofische grondbegrippen toe op concrete opvoedkundige praktijksituaties. Zij kunnen de pedagogische vraagstukken die hierin naar voren komen wetenschappelijk en ethisch analyseren en beschrijven. Daarbij kunnen ze een consistente visie formuleren met afgewogen wetenschappelijke en ethische argumenten. Studenten leren reflecteren op het ethisch verantwoord pedagogisch handelen van zichzelf en van anderen. Ze ontwikkelen kritisch-analytische en creatief-sociale competenties en verfijnde ethisch-reflectieve attituden.

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges (gezamenlijk met deel A)

  • Verplichte interactieve werkgroepbijeenkomsten ter voorbereiding op het zelf te organiseren en te analyseren filosofisch gesprek (verdere informatie hierover via het Tutoraat).

Toetsing

Uitgebreid werkstuk (op basis van uit te werken opdrachten).

Blackboard

Collegemateriaal, opdrachtomschrijving e.d. zijn via Blackboard te raadplegen.

Literatuur

Verplicht:

  • Brabander, R. de (2013, 2e herziene druk). Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  • Archard, D. (2015, 3rd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

  • Aanvullende informatie wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanbevolen:
Bartels, R. (2006). Kinderen leren filosoferen. Praktijkboek voor Leraren. Utrecht: Uitgeverij Agiel.

Aanmelden

Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Dr. R. van der Veen