Studiegids

nl en

Beleidseconomie

Vak
2016-2017

Omschrijving

Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van sociaal-economisch beleid aan de orde. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing en individualisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk en inkomen staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s zijn: de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, veranderingen in het arbeidsmarktbeleid (zoals de nadruk op langer doorwerken en vergroting van de inzetbaarheid van mensen) en veranderingen in het belastingstelsel.

Leerdoelen

Na dit vak kan de student voor de verschillende weekthema’s:

  • De verschillende sectoren en markten uitleggen waarom overheidsingrijpen nodig was.

  • De verschillende sectoren en markten het bestaande evenwicht van marktfalen en overheidsfalen uitleggen.

  • Problemen op huidige markt beschrijven en/of problemen van het huidige beleid beschrijven en de totstandkoming daarvan verklaren.

  • Beoordelen hoe de gedane beleidsvoorstellen de welvaart verbeteren en daartoe ook zelf voorstellen doen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkcolleges (aanwezigheid verplicht)

  • Papers

  • Presentaties

De werkcollegebijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkcollegebijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Als je op het moment van afwezigheid had moeten presenteren en er is geen mogelijkheid dit in te halen, dan vervalt deze bepaling en word je uitgesloten van de werkgroep. Mis je meer dan één werkcollegebijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting van de werkgroep krijg je géén cijfer voor de werkcolleges en kun je zodoende het vak niet meer afronden.

Studielast

Totale studielast: 140 u
Contacturen: 33 u
Zelfstudie: 107 u

Toetsing

Wekelijkse schrijfopdrachten en participatie (samen 40% en als individuele opdrachten niet te herkansen) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. Het werkgroepcijfer telt voor 40% en het tentamen voor 60%. Beide deelcijfers moeten tenminste een 5,5 zijn. Verder is er een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen en/of een vervangende opdracht voor het werkgroepcijfer.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja.

Andere leermiddelen/Literatuur

  • C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën, Noordhoff Uitgevers, Groningen, 2015. De hoofdstukken uit Overheidsfinanciën die specifiek moeten worden bestudeerd staan bij de verschillende weken aangegeven. De rest van het boek geeft achtergrondinformatie (ter lezing aanbevolen).

  • De overige literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunnen studenten de literatuur downloaden.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

J.L.J. Pronk MSc

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent: j.l.j.pronk@law.leidenuniv.nl