Studiegids

nl en

Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector

Vak
2016-2017

Omschrijving

Net als in het vak EBM I analyseren studenten in dit vak in kleine groepen zelfstandig een bestuurlijk-economisch vraagstuk. Zij doen verslag van hun onderzoek in een paper. Centraal staat het thema Bedrijfsmatig werken in de publieke sector.

Van publieke en semi-publieke organisaties wordt in toenemende mate gevraagd dat zij doelmatig en doeltreffend werken, dat zij transparant zijn in hun handelen en dat door de bestuurders adequaat verantwoording wordt afgelegd. Running government as a business lijkt het devies te zijn. Aan bedrijfsmatig werken bij de (semi-)overheid zitten echter nogal wat haken en ogen. Het simpelweg kopiëren van bedrijfsmatige technieken en procedures op (semi-)publieke instellingen kan ongewenst gedrag uitlokken, kan stuklopen op onwil van betrokkenen, kan tot ongewenste resultaten leiden en kan onevenredig hoge uitvoeringskosten opleveren. Het onderzoek kiest een onderwerp op dit terrein en onderwerpt dit aan een economische en bestuurlijke analyse.

Enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:

 • Hoe kunnen de kosten van grote projecten (zoals de Noord-Zuidlijn, de Betuweroute of de HSL) beter worden beheerst?

 • Welke mogelijkheden en beperkingen zitten er aan (het gebruik van) de vermogens van de woningcorporaties?

 • Hoe kan de regeldruk van een te kiezen ministerie echt worden verminderd en wat zijn daarvan de gevolgen?

 • Heeft het zin om het Rijk een bedrijfseconomisch begrotingsstelsel te laten gebruiken?

 • Hoe kunnen omvangrijke ombuigingen het best tot stand komen?

 • Sinds enige tijd probeert het Rijk in de begrotings én in de verantwoording een relatie te laten zien tussen doelstellingen, activiteiten en kosten. Dat gaat echter vaak erg moeizaam. Kan dit worden verbeterd, zo ja hoe, en zo nee waarom niet?

 • In 2008 greep de staat voor enkele tientallen miljarden euro’s in in de bankensector. Hoe kreeg deze operatie precies vorm, had dat beter gekund, en zijn hier lessen uit te trekken voor een eventuele volgende gelegenheid?

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Heeft de student een tweede zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake een belangrijk (actueel) maatschappelijk vraagstuk op economisch terrein.

 • Heeft de student zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van (sociaal-)economische en bestuurlijke informatie.

 • Is de student in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken met uitgesproken economische componenten te onderzoeken.

 • Is de student in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit:

 • Inleidend hoorcollege

 • Werkgroepen (met presentaties)

 • Individuele begeleiding

 • Zelfstudie

De werkcollegebijeenkomsten en bijeenkomsten voor groepsbegeleiding zijn verplicht. Je mag geen bijeenkomsten missen.

Studielast

Totale studielast: 140u

 • Contacturen: 18u

 • Zelfstudie: 122u

Toetsing

 • Definitieve opzet paper: 10% van het eindcijfer.

 • Peer review van de opzet van een andere groep: 10% van het eindcijfer.

 • Eindversie paper (gepresenteerd): 80% van het eindcijfer.

Compensatie van het cijfer voor de opzet en de peer review (beiden kunnen niet worden herkanst) met het eindcijfer voor het paper (kan wel worden herkanst) is toegestaan. Dit kan niet andersom.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

Afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Drs. A.P. Ros: a.p.ros@law.leidenuniv.nl.

Drs. B.L. Terpstra: b.l.terpstra@law.leidenuniv.nl.