Studiegids

nl en

Micro- en Macro-economie

Vak
2016-2017

Beschrijving

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de micro- en de macro-economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. Bij het onderdeel micro-economie komt eerst het gedrag van consumenten en producenten aan de orde. Vervolgens wordt bezien hoe markten onder volledige concurrentie werken, en in hoeverre markten met onvolledige concurrentie hiervan verschillen.
In het onderdeel macro-economie wordt de blik eerst op de lange termijn gericht. Bezien wordt door welke factoren economische groei wordt verklaard. Speciale aandacht gaat naar de rol van financiële markten en hun invloed op de economische ontwikkeling. Daarna komt de economische ontwikkeling op korte termijn aan de orde. Hier staan twee vragen centraal. In de eerste plaats is dat de vraag waardoor het verloop van de conjunctuur wordt bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de macro-economische vraag en het macro-economisch aanbod. Dit mondt uit in de behandeling van het IS-LM-model. In de tweede plaats komt de vraag aan de orde hoe de overheid de economische ontwikkeling op korte termijn met behulp van begrotingsbeleid en monetair beleid kan beïnvloeden. Ten slotte wordt gekeken naar de internationale economie.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kan de student de kernbegrippen van de economische theorie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • begrijpt de student de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling op korte en op lange termijn.

 • kan de student basale economische vraagstukken analyseren

 • heeft de student inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

 • is de student in staat op basis van economische analyse beleidsopties voor economische vraagstukken te ontwerpen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkgroepen

Let op:
De werkcollegebijeenkomsten zijn verplicht. Je kunt één werkcollegebijeenkomst missen zonder opgaaf van reden. Als je op het moment van afwezigheid had moeten presenteren en er is geen mogelijkheid dit in te halen, dan vervalt deze bepaling en word je uitgesloten van de werkgroep. Mis je meer dan één werkcollegebijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Bij uitsluiting van de werkgroep kun je het vak niet meer afronden (ongeacht het cijfer voor het schriftelijk tentamen).

Studielast

 • totale studielast 140u

 • contacturen: 33u

 • uren zelfstudie: 107u

Toetsing

 • Wekelijks multiple choice toetsen (10% van het eindcijfer)

 • Aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essayvragen (90% van het eindcijfer).
  De deeltoetsen kunnen niet worden herkanst.
  Compensatie van het cijfer van de deeltoetsen met het tentamen is toegestaan. Dit kan niet andersom.

Herkansing Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar.

Literatuur

 • Moore McDowell, Rodney Thom, Ivan Pastine, Robert Frank and Ben Bernanke, Principles of Economics, European Edition, Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Higher Education, meest recente druk – Additionele literatuur (zie blackboard) – Werkboek (zie blackboard)

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak. Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Drs. A.P. Ros. Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent.

Opmerkingen