Studiegids

nl en

Institutionele economie

Vak
2016-2017

Beschrijving

In dit vak staat de institutionele economie centraal. Hierbij gaan we in op de structuur en het functioneren van organisaties vanuit een economische optiek. Daarom wordt dit ook wel de economische organisatietheorie genoemd. Dit leerstuk is een aanvulling op de (neo)klassieke micro-economie waarin men verklaart hoe markten werken en hoe vragers en aanbieders reageren op prijsveranderingen onder volledige informatie. Hierin wordt echter geen rekening gehouden met problemen als bureaupolitiek in organisaties, onvolledige informatie en transactiekosten. De (nieuwe) institutionele economie gaat in op deze onderwerpen en vormt zo een aanvulling op de (neo)klassieke economische theorie.

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de vraag waarom organisaties bestaan en welke doelen organisaties hebben. Hierbij staan begrippen centraal zoals transactiekosten, inefficiëntie en coördinatie via de markten of via de hiërarchie. Verder gaan we in op de vraagstukken rondom asymmetrische informatie in markten, zoals: negatieve selectie (adverse selection), het probleem van de verborgen beslissingen (moral hazard), beperkte rationaliteit en risicoselectie. Deze vraagstukken worden vervolgens gekoppeld aan het managen van organisaties. Hierin bespreken we onder meer onderwerpen als prestatiebeloning, prestatieprikkels, motivatie en de principaal-agenttheorie.

Leerdoelen

  • Studenten hebben inzicht in de concepten: transactiekosten, informatieasymmetrie, principaal-agentrelaties en eigendomsrechtentheorie en kunnen de betekenis daarvan toepassen op markten en organisaties;

  • Studenten hebben kennis opgedaan van de belangrijkste concepten en theorieën van de institutionele economie en de basisconcepten van micro-economie en kunnen deze in hun onderlinge samenhang toepassen op discussies rondom managementvraagstukken in organisaties en discussies rondom de werking van markten.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast: 140u, 24u colleges, 7u toetsing en inzage, en 109u zelfstudie.

Toetsing

Midterm multiple choice en aan het einde van het vak een schriftelijk tentamen met open/essay vragen. Schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Het midterm telt mee voor 20% en het tentamen voor 80%. Herkansing van het midterm is niet mogelijk. Compensatie van het midterm van 20% met het tentamen van 80% is toegestaan. Dit kan niet andersom. Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst.

Herkansing Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar.

Literatuur

Hazeu, C.A. (2007) Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken. Bussum:Uitgeverij Coutinho. [ISBN: 978 90 469 0064 2]

Het boek van C.A. Hazeu staat centraal in deze collegereeks. Als aanvulling op theoretische concepten die naar voren komen in dit boek zullen er artikelen worden voorgeschreven die online te vinden zijn.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak. Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

J.L.J. Pronk MSc. Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent.