Studiegids

nl en

Observatie van ouder-kind interacties

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In zowel onderzoek als de klinische praktijk is de gestructureerde observatie van ouder-kind interacties van groot belang. Kennis van verschillende observatietechnieken is nodig voor een goed begrip van de interactiepatronen tussen ouders en kinderen en voor het adequaat in kaart brengen van dergelijke patronen.

In dit vak maken studenten kennis met de basiskennis en –vaardigheden voor de gestandaardiseerde observatie van gezinsinteracties. Tijdens de colleges worden centrale constructen, meetinstrumenten en theorieën met betrekking tot de observatie van ouder-kind interacties besproken. Daarnaast worden video’s van ouders en kinderen in verschillende settings (thuis en laboratorium) en in verschillende situaties (o.a. vrij spel, maaltijd, gestructureerde taken, frustratietaken) bekeken en gecodeerd. Oudergedragingen zoals sensitiviteit en disciplineren en kindgedragingen zoals agressie en gehoorzaamheid komen aan bod. Codeersystemen voor de babytijd, de vroege kindertijd en de adolescentie worden besproken. Zowel macro- als micro-codeersystemen worden gepresenteerd, alsmede de voor- en nadelen van verschillende typen codeersystemen (zoals schalen en gedragsfrequenties).

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis over observatie als onderzoeksinstrument.

  • Verwerven van kennis over centrale constructen en theorieën m.b.t. de observatie van ouder-kind interacties.

  • Praktische ervaring opdoen met gestandaardiseerde observatie van ouder-kind interacties

  • Leren beoordelen en interpreteren van empirische resultaten van observatie-onderzoek.

  • In groepjes praktische opdrachten uitvoeren en presenteren.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en verplichte werkcolleges (waarvoor huiswerk kan worden opgegeven).

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen.

  • Toetsing observatievaardigheden.

Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Full-text papers die via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact