Studiegids

nl en

Leren en leraar

Vak
2016-2017

Beschrijving

De leraar wordt vaak genoemd als de sleutel tot succes van het onderwijs: de leraar maakt het verschil. Maar wat is een goede leraar? Wat is de praktische vakkennis van de leraar? Welke kennisbases en competenties zouden leraren moeten hebben? Welke leeromgevingen stimuleren het leren van kinderen? Hoe kunnen leraren de kwaliteit van hun onderwijs en de vorderingen van hun leerlingen bewaken? Welke opvattingen over de rol van de leraar zijn er, en hoe zijn die veranderd over de tijd?

Deze cursus richt zich vooral op het microniveau: de rol van de leraar bij het vormgeven van leersituaties en begeleiding van leerlingen. Het mesoniveau (professionalisering van de lerarenopleiding) en het macroniveau (de beroepsgroep van leraren in samenhang met het strategisch onderwijsbeleid) komen ook incidenteel aan bod, als onderdeel van de dagelijkse realiteit waar leraren mee te maken hebben.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

  • heeft de student kennis van het Nederlandse onderwijssysteem en de rol van de leraar daarin, van hoe leraren leren kunnen stimuleren, welke beroepseisen er zijn en welke competenties leraren moeten hebben, hoe de leraar kwaliteitszorg en assessment kan implementeren, en hoe de opvattingen over de leraar als professional zijn en zijn veranderd;

  • kan de student deze kennis toepassen in de analyse van een specifieke casus;

  • kan de student kritisch op deze kennis reflecteren, zowel individueel als in groepswerk;

  • kan de student individueel een wetenschappelijke literatuurstudie uitvoeren, waarin een onderzoekvraag aan de hand van zelf gezochte onderzoeksartikelen wordt uitgewerkt in een wetenschappelijk verslag;

  • heeft de student verschillende presentatievormen en toepassing van activerende werkvormen geoefend.

Rooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit zeven interactieve bijeenkomsten, voorafgegaan door zelfstandige literatuurstudie en het individueel en groepsgewijs voorbereiden van opdrachten. In de eerste vijf bijeenkomsten wordt per keer een inhoudelijk thema besproken aan de hand van voorbereide literatuur. De verwerkingsopdrachten (individueel) en de analyse-opdrachten (groepsgewijs) vormen een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. In de laatste twee bijeenkomsten vinden eindpresentaties van de literatuurstudie en casusopdracht plaats.

Toetsing

  • Individueel paper in de vorm van een literatuurstudie, inclusief individuele presentatie (50% van het eindcijfer);

  • Casusopdracht, inclusief groepsgewijze eindpresentatie (50% van het cijfer);

  • Wekelijkse opdrachten. Deze worden vóór elke bijeenkomst gemaakt, ingeleverd via Turnitin en afgevinkt als ze van voldoende kwaliteit zijn. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van het eindcijfer en de studiepunten.

Beide deelcijfers moeten minstens 5,5 zijn. Herkansen van de deelcijfers mag alleen als het cijfer 5,0 of lager is.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Loughran, J. (2010). What expert teachers do. Routledge: London ISBN 9780415 57967-4

  • Aanvullend materiaal wordt via de cursushandleiding en Blackboard beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

De docent, M. Hickendorff, van het vak is bereikbaar via email.