Studiegids

nl en

Het lerende kind

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Verplicht specialisatievak voor Bachelorstudenten Pedagogische Wetenschappen met als specialisatie Onderwijsstudies.
Keuzevak voor studenten Pedagogische Wetenschappen en andere Bachelorstudenten.

Beschrijving

Kinderen gaan naar school om te leren. Hun dagelijkse leeromgeving is de schoolklas. In deze cursus staat het lerende kind in de klas centraal. Hoe leren kinderen in die context en wat speelt daarbij een rol? In het Lerende kind ligt de focus op de specifieke context waarin wordt geleerd en op factoren in die context die het leren kunnen stimuleren (of afremmen). Interacties in de klas zijn een belangrijke component van de processen in de onderwijspraktijk: zowel interacties tussen kinderen onderling, als tussen een kind en de leerkracht. Een belangrijke vraag is in hoeverre klasseninteracties de motivatie om te leren beïnvloeden. Verschillende didactische benaderingen en instructievormen, zoals samenwerkend leren en directe instructie, brengen een verschillende visie op de klasseninteracties met zich mee en beïnvloeden het leren van kinderen op uiteenlopende wijzen. Een en ander wordt geconcretiseerd aan de hand van didactische benaderingen en instructievormen die toegepast worden in de vakken rekenen en taal/lezen. Ten slotte wordt ingegaan op de mogelijkheden en moeilijkheden van de toepassing van wetenschappelijke inzichten in de onderwijspraktijk in de klas.

Leerdoelen

Rooster

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten van drie uur met een deel hoorcollege en een deel werken aan opdrachten en/of presentaties.

Toetsing

Groepsopdrachten (25% eindcijfer) en schriftelijk tentamen met MC-vragen en essayvragen (75% eindcijfer). Voor beide onderdelen moet een voldoende (5,5 of hoger) worden behaald om voor de cursus te kunnen slagen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur voor deze cursus wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Neem bij vragen over de cursus contact op met: mw. Dr. K.F.A. Stroet