Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Bijzonder bestuursrecht voor notariëlen

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor notarieel recht

Beschrijving

Kennis van het bestuursrecht is voor een masterstudent notarieel recht onontbeerlijk. Tijdens uw bacheloropleiding heeft u zich verdiept in het algemeen bestuursrecht. Het onderhavige vak bouwt hierop voort, maar stelt daarbij het bijzondere bestuursrecht centraal. Veel bijzondere publiekrechtelijke instrumenten zijn rechtstreeks relevant in de notariële praktijk. Dat geldt met name voor het omgevingsrecht. Dat is het recht dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving: de bodem, het water, de lucht, de flora en fauna en de gebouwde constructies. Het omgevingsrecht reguleert een veelheid aan activiteiten in de Nederlandse samenleving. Kan een vuilstortplaats geschikt worden gemaakt als recreatiepark? In hoeverre is woningbouw langs de randen van Schiphol mogelijk? En hoe haalbaar is het om honderden windmolens te plaatsen op Urk op nog geen 800 meter afstand van woningen? Bij de behandeling van het omgevingsrecht zullen wij ons concentreren op het recht van de ruimtelijke ordening, het bouwrecht en (overige) regelgeving betreffende grondzaken, zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet, de Belemmeringenwet privaatrecht en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Deze wetten en de daarin opgenomen instrumenten komen in dit vak uitgebreid aan de orde. Het vak heeft raakvlakken met het vak Onroerendgoedrecht. Waar relevant, zal dan ook een verband worden gelegd met hetgeen in dat vak is behandeld, al zal de invalshoek veelal een andere zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Bijzonder bestuursrecht voor notariëlen wil u wegwijs maken in de delen van het bijzondere bestuursrecht die voor u als masterstudent notarieel recht met name van belang zijn. Voorts Het wil u in staat stellen om de relevante wettelijke regelingen en jurisprudentie te vinden en toe te passen, zodat u aan de praktijk ontleende casus kunt oplossen.

Leerdoelen

 • U kunt bepalen welk grondgebruik er onder welke voorwaarden is toegestaan ingevolge een bestemmingsplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening

 • U kunt de overige tijdens het onderwijs aan de orde gestelde bestuursrechtelijke wetgeving betreffende grondzaken, zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet, toepassen op aan de praktijk ontleende casus.

 • U kunt een beargumenteerd standpunt innemen aangaande vragen die de onderscheiden wettelijke regelingen doen rijzen, hetzij op zichzelf beschouwd, hetzij in onderling verband bezien.

 • U kunt uw antwoorden en standpunten goed gestructureerd schriftelijk verwoorden.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr.dr. J. Robbe

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr.dr. J. Robbe

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige bestudering van de opgegeven literatuur en jurisprudentie. Tevens moet u de weekopdrachten schriftelijk hebben voorbereid.

Tijdens de cursus moet u ook een schrijfopdracht maken waarin u een actueel vraagstuk behandelt. Deze opdracht wordt beoordeeld met een cijfer en telt voor 30% mee bij de bepaling van het eindcijfer. De opdracht moet worden ingeleverd via Turnitin. Via Turnitin krijgt u ook individuele feedback op uw werk. Tevens vindt langs deze weg een plagiaatcontrole plaats. De opdracht wordt ook (kort) plenair nabesproken, tijdens het onderwijs.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schrijfopdracht (30%)

 • Tentamen (70%)

Het tentamen bestaat uit een aantal casusvragen.
Het cijfer voor de schrijfopdracht en het cijfer voor het tentamen vormen tezamen het eindcijfer, waarbij – zoals aangegeven – het cijfer voor schrijfopdracht voor 30% meetelt en het cijfer voor het tentamen voor 70%. Er wordt geen cijfer voor de eindtoets vastgesteld als u niet heeft deelgenomen aan de werkgroepen (deelnemen impliceert ook dat u de weekopdrachten heeft voorbereid).
De herkansing zal eveneens een schriftelijk tentamen zijn, bestaande uit casusvragen.

Inleverprocedures
Nadere informatie wordt verstrekt via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en de werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Reader met (aanvullende) wetgeving

 • Reader met jurisprudentie

 • Reader(s) met literatuur

Aanbevolen studiemateriaal

 • Wordt bekendgemaakt via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr.dr. J. (Jan) Robbe

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B4.28

 • Bereikbaarheid: zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar

 • Telefoon: 071-527 6291

 • E-mail: j.robbe@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl