Studiegids

nl en

Klinische vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling)

Vak
2016-2017

Voertaal in dit vak is Nederlands

Vakbeschrijving

Studenten in de Masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in handelend opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen uitvoeren. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingproces. Zij hebben, na afloop van het vak, voldoende theoretische en praktische kennis over de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen, een indicatiestelling te verrichten en een behandelingsplan op te zetten.

Dit vak is een verplicht onderdeel voor studenten van de Masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs, die een klinische stage willen gaan lopen en in aanmerking willen komen voor de basisaantekening diagnostiek.

Het boek van De Bruyn et al. (2012). De Diagnostische cyclus en Van der Molen & Kluijtmans (2005). Gespreksvoering worden als bekend verondersteld. Deze boeken zijn gebruikt in de Bachelorvakken Methoden van Klinische Diagnostiek en Gesprekstechnieken)

Blackboard

Blackboard

Leerdoelen

Rooster

Onderwijsvormen

Dit studieonderdeel omvat werkgroepen in de vorm van een seminar en een demo-onderzoek. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van beide onderdelen. Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden afgerond om dit vak te behalen.

Schrijf u tijdig (ruim vóór de eerste bijeenkomst) in voor de Blackboard-cursus van dit vak; daar wordt gecommuniceerd over de literatuur, de bijeenkomsten en de voorbereiding voor elke bijeenkomst.

Seminar

Een seminar bestaat uit een werkgroep van 6 dagdelen van 3 uur. Inhoud zal globaal zijn:
Gespreksvoering, intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, indicatiestelling, behandeling.
Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Zie verder het draaiboek van dit studieonderdeel dat, voordat de bijeenkomsten starten, op Blackboard wordt geplaatst. Mogelijk worden nog enige inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Inschrijving voor het seminar

Men kan zich inschrijven voor een seminar via uSis. Een seminar gaat door indien er minimaal 18 deelnemers zijn. Er is maximaal plaats van 20 studenten per seminar. Eventueel wordt men herplaatst als de groep niet vol is.
Bij het intekenen voor een seminar dienen studenten zelf af te stemmen met de inschrijving voor de werkgroepen van Praktijk van Empirisch Onderzoek waarvan de bijeenkomsten ook allemaal verplicht zijn. Dit om overlap te voorkomen.

Literatuur

Studenten wordt geadviseerd om voor de definitieve literatuur Blackboard in de gaten te houden. Vanaf half augustus zal hier het draaiboek en definitieve literatuur worden geplaatst.

  • Molen, van der H. T. (red.) (2011 of 2013). Vaardigheden in psychodiagnostiek. Boom Lemma, Amsterdam. ISBN: 9789047300656 (let er op: belangrijk hierbij is de persoonlijke niet-overdraagbare inlogcode, deze is nodig om in te loggen op de bijbehorende website en om de digitale opdrachten te kunnen maken).

  • Werkboek Persoonlijkheidsonderzoek. Deze klapper is vanaf half augustus te bestellen via Reader online.

  • Artikelen gepubliceerd via Blackboard en/of aanvullende reader (wordt nog bekend gemaakt).

Toetsing seminar

De toetsing van het seminar vindt op verschillende manieren plaats:

  1. toetsopdracht intelligentie;
    1. toetsopdracht reflectie;
    2. actieve participatie tijdens werkgroepen, voorbereidende online opdrachten, hulpverleningsattitude.

Ad 1. Toetsopdracht intelligentie
Aan de hand van een dataset met scores dient men een hiërarchische analyse uit te voeren en hierover schriftelijk verslag te doen aan ouders.
Ad 2. Toetsopdracht reflectie
Men dient een kritisch verslag te schrijven over het eigen leerproces met betrekking tot klinische vaardigheden.
Ad 3. Participatie
Actieve deelname en attitude tijdens de werkgroepen, voorbereidende online casus-opdrachten.

Demo-onderzoek

Nadat het seminar is afgesloten kan men het demo-onderzoek volgen. Dit betekent dat studenten alle stappen van de diagnostische cyclus uitvoeren, inclusief de indicatiestelling en het opstellen van een theoretisch onderbouwd behandelingsplan, aan de hand van life-casuïstiek. Er wordt gewerkt in groepen van 10 studenten.

Het onderdeel bestaat uit 9 tot 10 dagdelen, waarbij globaal de volgende indeling gevolgd wordt:

dagdeel 1: op basis van de beschikbare gegevens een klacht- en probleemanalyse maken en het maken van verklarende hypothesen;
dagdeel 2: maken van onderzoekshypothesen en uitzoeken onderzoeks-instrumenten;
dagdeel 3+ 4: diagnostisch onderzoek;
dagdeel 5: uitwerken intelligentieonderzoek en neuropsychologisch onderzoek en/of didactisch onderzoek;
dagdeel 6: voortzetting uitwerken intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en/of didactisch onderzoek, uitwerken gezins- en schoolobservatie;
dagdeel 7: uitwerken persoonlijkheidsonderzoek;
dagdeel 8: afweging hypothesen, maken van idiografische theorie;
dagdeel 9: voortzetting afweging hypothesen, maken van idiografische theorie en advisering/handelingsplanning.

Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Indien men een van de bijeenkomsten mist kan men helaas niet verder deelnemen aan het demo-onderzoek. Men dient zich opnieuw in te schrijven.

Inschrijving demo-onderzoek

Men kan zich inschrijven voor een demo-onderzoek via Qualtrics. Er is maximaal plaats voor 10 studenten per groep. Een demogroep gaat door bij 8 studenten. Eventueel wordt men herplaatst als de groep niet vol is.
Er zullen verschillende groepen demo-bijeenkomsten door het collegejaar heen gegeven worden. Het rooster zal rond half september op Blackboard bekend gemaakt worden, evenals details rondom inschrijven.

Literatuur demo-onderzoek

Afhankelijk van de casus.

Toetsing demo-onderzoek

Het demo-onderzoek wordt afgesloten doordat men het complete dossier inlevert waarin alle stappen van het diagnostisch proces aan de orde komen. Men krijgt schriftelijk feedback op de uitwerking van het dossier. Beoordelingscriteria en werkwijze wordt via uw demo-docent/Blackboard bekend gemaakt.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator is Kimberly Kuiper MSc