Studiegids

nl en

Moleculaire genetica 2 voor I&B

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Advies: 1e jaars cursus Biochemie en 2e jaars cursus Moleculaire Biologie

Contact

Coördinator: Dr. H.J.M. Linthorst,
Email: h.j.m.linthorst@biology.leidenuniv.n

Beschrijving

Met het in kaart brengen van complete genomen en het bepalen van de functies van de individuele genen heeft de moleculaire genetica de afgelopen decennia aan de basis gestaan van belangrijke doorbraken in de medische wetenschap, de gewasverbetering en de biotechnologie. In een korte cursus kunnen nooit alle aspecten en technieken van het uitgebreide vakgebied worden behandeld, maar een aantal principes zullen in colleges worden besproken. Tijdens practica (paarsgewijs of in groter verband) wordt voornamelijk met de genetische modelorganismen Agrobacterium tumefaciens en de plant Arabidopsis thaliana gewerkt. Hierbij komen ter sprake: gebruik van mutanten, allelen, koppeling, recombinatie, complementatie, moleculaire markers, functional genomics, DNA transformatie, reporter genen, DNA- en eiwitoverdracht via Agrobacterium, plaatsgerichte mutagenese, gene targeting. Cursisten houden een eigen labjournaal bij, schrijven in een klein groepje een verslag over één van de experimenten - waarbij ook gegevens van anderen worden gebruikt - en presenteren de data.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Verdieping van de kennis over de genetica en enkele daarbij gebruikte moleculaire methoden. Training in algemene onderzoek vaardigheden, zoals het bedenken en plannen van experimenten en het beschrijven en presenteren van onderzoeksresultaten.

Eindtermen:
Studenten hebben meer inzicht in moleculaire genetica en bijbehorende technieken waardoor ze eenvoudige moleculair genetische experimenten kunnen uitvoeren, documenteren en presenteren.

Rooster

Dagdelen en hele dagen in de periode van 30 januari 2017 tot en met 29 februari 2017, voor detailrooster zie Blackboard.
Het schema in de eerste twee weken bestaat in de ochtend meestal uit colleges en/of practicuminformatie. Dagen met “nat” practicum kunnen tot ca. 17.00 duren, maar meestal zijn we eerder klaar.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht i.v.m. connectie met practicumproeven), practicum, literatuurstudie, presenteren, verslag schrijven.

Toetsing

Om te slagen moet voor het tentamen minstens een 5,0 worden behaald en voor het practicum (labjournaal + presentaties + verslag) minstens een 6,0. Het tentamencijfer telt voor 2/3 mee in het eindcijfer en het practicumcijfer voor 1/3.

Blackboard

Diapresentaties van colleges, practicuminstructies, achtergrondliteratuur, resultaten en verslagen van proeven zullen via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Literatuur

  • Practicumhandleiding en uitgereikte wetenschappelijke artikelen (via Blackboard)

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY, 6e ed.

Aanmelden

Via uSis en daarna aanmelden via blackboard

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens alle ingeroosterde uren is vereist. Ook bij de colleges, vanwege de vele raakvlakken met het praktische of zelfwerkzame gedeelte. Bij onvoorziene afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte moet de cursist zelf zorgen dat de gemiste stof wordt ingehaald. Bij langere afwezigheid (meer dan 2 dagen of 4 dagdelen) wordt in principe geen eindcijfer meer uitgereikt en moet de cursus worden overgedaan.