Studiegids

nl en

Capita selecta Ondernemingsrecht

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht (CSO) staat in het teken van specifieke ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Het doel van dit vak is het realiseren van kennisverdieping op het gebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Er is uitgebreide aandacht voor ondernemingsrechtelijke actualiteiten, waarbij de student actief wordt betrokken bij discussies over deze ontwikkelingen. De onderwerpen die in dit vak aan bod komen, kunnen per academisch jaar wijzigen.

In het jaar 2016-2017 staan ondernemingsrechtelijke vraagstukken die spelen (i) binnen de semipublieke sector en (ii) bij grensoverschrijdend ondernemen centraal. In het eerste deel van het vak wordt aandacht besteed aan de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld, dat wil zeggen de organisaties die tussen de overheid en de burger instaan. Een sector die in de afgelopen tijd veelvuldig vanwege ondernemingsrechtelijke vraagstukken in het nieuws is geweest. Er zijn toenemende zorgen over de governance van en het toezicht op de semipublieke sector. Denk aan de reeks affaires bij woningcorporaties (Vestia, Servatius, Rochdale), het onderwijs (InHolland, Amarantis, ROC Leiden) en in de zorg (Philadelphia, Meavita). Daarbij speelt ook de bestuurdersaansprakelijkheid een rol. Voor de semipublieke organisaties wordt veelal gebruik gemaakt van de stichting en de vereniging. In dit deel komen deze rechtsvormen aan bod alsook specifieke regelgeving zoals de Wet toelating zorginstellingen, de Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector en het voorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

In het tweede deel van het vak wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om binnen Europa grensoverschrijdend te ondernemen. Elke lidstaat heeft haar eigen nationale ondernemingsrecht met bijbehorende rechtsvormen. Toch oefent het Europese ondernemingsrecht onverminderd invloed uit op het nationale ondernemingsrecht. Met name als het gaat om grensoverschrijdend ondernemen. Harmonisering van onder andere grensoverschrijdend fuseren dient de economische activiteit binnen Europa te bevorderen. Ook de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het recht van vestiging heeft een belangrijke stempel gedrukt op de mogelijkheden van mobiliteit van vennootschappen. Bovendien bestaat de mogelijkheid van het oprichten van Europese rechtsvormen zoals de Societas Europaea (SE). Het voorstel voor een richtlijn inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (SUP) waarbij nationale rechtsvormen gedeeltelijk worden geharmoniseerd, biedt een nieuw perspectief op ondernemingsrechtelijke wetgevingstechniek van de Europese Unie. Studenten worden in dit vak wegwijs gemaakt in Europese vennootschappelijke mobiliteit en herstructureringen alsook in het nadenken over het vormgeven van toekomstige regelingen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht is het bieden van verdiepende kennis op twee actuele ondernemingsrechtelijke onderwerpen te weten de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld en het Europese ondernemingsrecht. Studenten kunnen de regelgeving en rechtspraak die hiermee verband houden begrijpen en vervolgens toepassen.
Daarnaast heeft het vak tot doel studenten te begeleiden in de ontwikkeling van het leveren van een nuttige bijdrage aan de hedendaagse discussies over de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld evenals het Europese ondernemingsrecht en de vrijheid van vestiging.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Grondige kennis van de problematiek van ondernemingsrechtelijke vraagstukken binnen de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld, daaronder begrepen governance vraagstukken, het toezicht op de semipublieke sector alsook de specifieke regelgeving voor de sector;

 • Vaardigheid om kennis van de ondernemingsrechtelijke aspecten binnen de semipublieke sector en de relevante rechtspraak te analyseren en toe te passen;

 • Grondige kennis van het Europese ondernemingsrecht en begrip van de invloed daarvan op het nationale ondernemingsrecht;

 • Vaardigheid om kennis van het Europese ondernemingsrecht en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de vrijheid van vestiging toe te passen in het kader van vraagstukken over grensoverschrijdend ondernemen;

 • Vaardigheid om deel te nemen aan discussies over actuele ondernemingsrechtelijke onderwerpen op het gebied van de semipublieke sector alsmede het Europese ondernemingsrecht en het leveren van een nuttige bijdrage daaraan.

Rooster

Kies bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. I.S. Wuisman, mr. C. de Groot en mr. M.W. Melles, en/of gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: opdrachten (vrijwillig, zie onder toetsing, deeltoets) en opgegeven stof

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. I.S.Wuisman en mr. M.W. Melles, en/of gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: opdrachten (vrijwillig, zie onder toetsing, deeltoets) en opgegeven stof

Toetsing

Toetsvorm(en)
1. Een schriftelijk tentamen (100 punten) (eventueel bij de herkansing een mondeling tentamen ingeval van weinig herkansers);

 1. Deeltoets: Voor dit vak kan worden deelgenomen aan de regeling dat een vrijstelling wordt verkregen van 15 punten van het tentamen. Deze regeling werkt als volgt: Studenten leveren voorafgaand aan een werkgroep een opdracht in. De student dient tenminste 3 van de 4 werkgroepopdrachten te hebben ingeleverd (inlevermethode wordt via Blackboard gecommuniceerd). Na afloop van de colleges wordt 1 willekeurige opdracht nagekeken en beoordeeld. Indien de student die betreffende opdracht niet heeft ingeleverd wordt een andere opdracht nagekeken en beoordeeld. Indien de nagekeken opdracht met een voldoende wordt beoordeeld dan maakt de student de vrijstellingsvraag (15 punten) op het tentamen niet en krijgt voor deze vraag 15 punten toebedeeld. Indien de nagekeken opdracht onvoldoende is beoordeeld dan vervalt de mogelijkheid om de vrijstellingsvraag op het tentamen te maken en komt de student niet in aanmerking voor 15 punten van de vrijstellingsvraag. De student kan derhalve 85 punten op het tentamen behalen.
  Voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het eind van het studiejaar wanneer het vak niet in zijn geheel is behaald.

 2. Het (schriftelijk of mondeling) hertentamen betreft uitsluitend het tentamen en dus niet de zgn. deeltoets – die regeling geldt alleen voor het tentamen dat direct na de colleges wordt aangeboden.

Inleverprocedures
Zie de uitgebreide vakbeschrijving en/of de instructies op Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlands en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. M.W. Melles

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 3558 (7235)

 • E-mail: CSO@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.