Studiegids

nl en

Multivariate data-analyse

Vak
2017-2018

IBP students, see Multivariate Data Analysis – IBP

Toegangseisen

  • Ingangseis voor Multivariate data-analyse (MVDA) is dat de cursussen Inleiding in de Methoden & Technieken en Toetsende Statistiek volledig behaald zijn.

  • Het vak MVDA is ingangseis voor het Bachelorproject in het derde jaar.

Beschrijving

De cursus Multivariate data-analyse (MVDA) geeft de student een overzicht van de standaardmodellen voor de multivariate analyse van psychologische onderzoeksgegevens. De verschillende modellen zijn geschikt voor verschillende soorten data. Onder deze technieken vallen regressie-analyse, variantie-analyse, en meer geavanceerde varianten daarvan. De student leert hoe een onderzoeksvraag kan worden beantwoord met een model. Daarnaast leert de student omgaan met geschikte statistische software.

Leerdoelen

  • Verkrijgen van kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van de standaardmodellen voor multivariate data-analyse;

  • Kunnen besluiten welke analyse methode gebruikt moet worden voor de beantwoording van een gegeven onderzoeksvraag;

  • Verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software voor multivariate data-analyse.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten Tentamens

Inschrijven

Cursus

SStudenten moeten zich inschrijven voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens.
Ouderejaars studenten die (een onderdeel van) de cursus niet gehaald hebben, dienen zich opnieuw aan te melden voor de werkgroep. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van 2 uur, 7 computerpractica van 1 uur en 7 werkgroepen van 2 uur. De opnames van de hoorcolleges zijn beschikbaar als weblectures.

Iedere studieweek begint met een hoorcollege waarin de stof wordt geïntroduceerd en verduidelijkt. De inhoud van de colleges behoort ook tot de tentamenstof. Ter voorbereiding op de colleges worden studenten geacht de voorgeschreven hoofdstukken voor die week te lezen. De colleges dragen met name bij aan doelstellingen A en B.

De computerpractica en werkgroepen vinden plaats in de dagen na het hoorcollege. Aanwezigheid voor beide onderdelen is verplicht. Tijdens de computerpractia oefenen studenten met data-analyse op basis van de opdrachten, die vergelijkbaar zijn met de opdrachten in de vaardigheidstoets. De computerpractica dragen met name bij aan doelstelling C.

Ter voorbereiding op de werkgroepen dienen studenten vooraf enkele huiswerkopdrachten te maken en in te leveren. Deze opdrachten worden nabesproken tijdens de bijeenkomsten en vormen een onderdeel van de verplichte aanwezigheid. Tevens moeten alle studenten in kleine groepjes een presentatie houden. Daarnaast krijgen studenten de gelegenheid om te werken aan andere opgaven tijdens de werkgroep. Na iedere week zal een korte uitwerking van de opdrachten op Blackboard worden gepubliceerd. De werkgroepen dragen bij aan de doelstellingen A, B en C.

Toetsing

Het eindcijfer van de cursus bestaat uit twee deelcijfers. Het eindcijfer wordt gevormd door een gewogen som van de twee deelcijfers: Eindcijfer = 0.6 x (Tentamencijfer) + 0.4 x (Cijfer vaardigheidstoets)

Het eerste deelcijfer is het tentamencijfer. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met 4 antwoordalternatieven. Het tentamen toetst voornamelijk leerdoelen A en B. Het tweede deelcijfer is een samenstelling van drie resultaten. Het eerste resultaat is het cijfer op de vaardigheidstoets. De andere twee resultaten zijn het wel/niet voldoen aan de verplichte aanwezigheid bij de computerpractica en de werkgroepen. De vaardigheidstoets bestaat uit open vragen en wordt afgenomen in computerzalen. Bij de vaardigheidstoets ligt de nadruk vooral op leerdoelen B en C. Onvoldoende aanwezigheid kan niet worden gecompenseerd.

Regeling cijferberekening.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

Werkboek MVDA + aanvullende artikelen op Blackboard. Naast opdrachten voor de computerpractica en werkgroepen zijn hierin ook leesteksten opgenomen; dit alles behoort eveneens tot de tentamenstof. Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline.

Contact information