Studiegids

nl en

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren

Vak
2017-2018

Beschrijving

Inhoud: Bij het bestuderen van vraagstukken op het gebied van de Politieke Wetenschap en de leer der Internationale Betrekkingen kan een onderzoeker empirische vragen stellen, zoals ‘wat is de invloed van opvattingen over Europese integratie op de voorkeuren voor politieke partijen?’ of ‘wat is de relatie tussen politieke systemen en het voeren van oorlog?’. Voor het beantwoorden van dergelijke empirische vragen hebben we i) data nodig en ii) methoden en technieken voor het verwerken van de data. In de cursus Statistiek I ligt het accent op de beschrijving van de data, eenvoudige statistische toetsen en het bekend maken met het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). Het programma per week wordt t.z.t. bekend gemaakt op Blackboard.
De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse aan de hand van het tekstboek voor deze cursus. In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS.

Leerdoelen

Doel 1: De cursus geeft een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek.
Doel 2: Studenten verkrijgen basisvaardigheden in het gebruik van statistische software.
Doel 3: Na afloop van de cursus kunnen studenten enkele eenvoudige statistische toetsen uitvoeren, interpreteren, en het gebruik daarvan door anderen kritisch beschouwen.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit één keer per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De studenten dienen opdrachten te maken en via Blackboard/Turnitin in te leveren.

Studiemateriaal

  • Field, Andy (2013) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4e editie). London: Sage. ISBN: 1446249182

  • Studenten dienen het SPSS Statistics 23 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

De toetsing omvat een combinatie van cursuswerk (inleveren van opdrachten en participatie in de werkgroepbijeenkomsten, 10%) en één of meerdere schriftelijke toetsen, waaronder een schriftelijk eindtentamen (in totaal 90%). Details omtrent de toetsing worden voor de start van de cursus op Blackboard bekend gemaakt.
Voor het schriftelijk tentamen moet men zich op tijd aanmelden. Voor het schriftelijk tentamen dient u minimaal het cijfer 5,0 te halen om het vak met een voldoende te kunnen afsluiten. Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer, dan kan men het schriftelijk tentamen herkansen. Andere deelcijfers, zoals cursuswerk en kleinere deeltoetsen kan men niet herkansen.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: woensdag 20 december 2017, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: woensdag 24 januari 2018, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs
Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.
Tentamens
Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster