Studiegids

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap

Vak
2017-2018

Beschrijving/cursusinformatie

Inhoud: De cursus Inleiding Politieke Wetenschap (IPW) bouwt voort op onder meer de inleidende cursussen Nationale Politiek en Internationale Politiek in de eerste helft van het academische jaar. Het doel van IPW is om een (meer) systematisch overzicht te bieden van centrale begrippen, belangrijke benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap. In IPW worden theorieën en benaderingen in de politicologische discipline behandeld.

Het kenobject van de politieke wetenschap is de politiek zelf. ‘Politiek’ is echter een algemeen, niet zelden negatief geladen begrip, maar wat wordt daarmee eigenlijk (in de zin van: in essentie) bedoeld? En waarom hebben veel mensen negatieve associaties met dat begrip, en met welke betekenissen van dat begrip? Tevens wordt gekeken naar centrale begrippen zoals ‘macht’ en ‘staat’ en worden sterktes en zwaktes van normatieve en empirische benaderingen in politicologisch onderzoek besproken. Tot slot wordt, enigszins vooruitlopend op de inleiding en training in onderzoekmethoden in het tweede academische jaar, aandacht besteed aan de keuzes die een politicoloog moet maken bij de selectie van de meest passende onderzoeksmethode en, in het algemeen, de organisatie van de discipline.

Leerdoelen

Doel 1: Het bieden van een systematisch overzicht van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap.
Doel 2: Het kunnen vergelijken van en reflecteren op kernbegrippen en -benaderingen van de politieke wetenschap.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (in het Nederlands)  dinsdag 13.00-15.00 uur (Pieter de la Courtgebouw, zaal SC01)  donderdag 9.00-11.00 uur (Pieter de la Courtgebouw, zaal SC01)
Hoorcolleges zijn alleen toegankelijk voor studenten die in de cursus zijn ingeschreven; de colleges zijn niet openbaar. Er mogen zonder toestemming van de docent geen opnamen (geluid, video, foto’s, e.d.) gemaakt worden. De collegestof geldt als studiemateriaal en studiemateriaal dient enkel en alleen voor eigen gebruik; het mag niet worden verspreid in de vorm van samenvattingen, collegedictaten of anderszins (zie art. 3.5 van de Onderwijs en Examenregeling van de Bacheloropleiding Politicologie, de OER). Colleges zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Bij overtreding van de betreffende voorschriften uit OER en/of Auteurswet wordt aangifte gedaan.

Studiemateriaal

  • Lowndes, Vivian, David Marsh & Gerry Stoker (eds). 2018. Theory and Methods in Political Science. 4th ed. Houndmills: Palgrave Macmillan [aangehaald als LMS].
    Dit boek staat centraal in IPW. Alle voorgeschreven hoofdstukken worden bestudeerd, evenals een hoofdstuk uit een eerdere editie (dat separaat beschikbaar wordt gesteld, evenals eventueel overig materiaal). Het gebruik van andere hoofdstukken uit eerdere edities wordt sterk afgeraden: bij het (her)tentamen wordt uitgegaan van de tekst van de 4e editie (plus het ene hoofdstuk uit de eerdere editie).

  • Hague, Rod, Martin Harrop & John McComick. 2016. Comparative Government and Politics: An Introduction. 10th ed. Houndmills: Palgrave Macmillan [aangehaald als HHM].
    Alle voorgeschreven hoofdstukken worden bestudeerd. Gebruik van eerdere edities wordt afgeraden: bij het (her)tentamen wordt uitgegaan van de tekst van de 10e editie.

  • Aanvullende literatuur (beschikbaar via blackboard of anderszins)

Toetsing: Tentamen

De tentamenstof bestaat uit de voorgeschreven literatuur voor de hoorcolleges en de stof zoals behandeld op deze hoorcolleges.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 22 mei 2018 (13.00-16.00 uur, USC)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: maandag 18 juni 2018 (13.00-16.00 uur, USC)

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving kan men niet deelnemen aan onderwijs. Zie de website over vakinschrijving voor de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder (her)tentamen in uSis apart en tijdig aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het (her)tentamen. Zonder geldige inschrijving is er geen recht op deelname aan het (her)tentamen. Zie voor meer informatie de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster