Studiegids

nl en

Statistiek II: Analyse en Onderzoek

Vak
2017-2018

Omschrijving

Doel 1: Deze cursus biedt een basis in verdere statistische analyse ten behoeve van politicologisch onderzoek.
Doel 2: Studenten verkrijgen verdere vaardigheden in het gebruik van statistische software.
Doel 3: Na afloop van de cursus kunnen studenten enkele meer geavanceerde statistische toetsen uitvoeren, interpreteren, en het gebruik daarvan door anderen kritisch beschouwen.
Inhoud: De cursus Statistiek II is een vervolg op Statistiek I en het accent ligt op de lineaire en logistische regressieanalyse met behulp van het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse en in de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS. Het programma per week wordt t.z.t. bekend gemaakt op Blackboard.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit eenmaal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De studenten dienen opdrachten te maken en via Blackboard/Turnitin in te leveren.

Studiemateriaal

  • Field, Andy (2013) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4e editie). London: Sage. ISBN: 1446249182

  • Studenten dienen het SPSS Statistics 22 of 23 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

De toetsing omvat een combinatie van cursuswerk (inleveren van opdrachten en participatie in de werkgroepbijeenkomsten, 10%) en één of meerdere schriftelijke toetsen, waaronder een schriftelijk eindtentamen (in totaal 90%). Details omtrent de toetsing worden voor de start van de cursus op Blackboard bekend gemaakt.
Voor het schriftelijk tentamen moet men zich op tijd aanmelden. Voor het schriftelijk tentamen dient u minimaal het cijfer 5,0 te halen om het vak met een voldoende te kunnen afsluiten. Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer, dan kan men het schriftelijk tentamen herkansen. Andere deelcijfers, zoals cursuswerk en kleinere deeltoetsen kan men niet herkansen.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 27 maart 2018, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: maandag 11 juni 2018, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs
Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.
Tentamens
Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster