Studiegids

nl en

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek

Vak
2017-2018

Beschrijving

De cursus ‘Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek’ (MTPO) behelst een introductie in theorie en praktijk van sociaalwetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder de politieke wetenschap. Studenten maken kennis met in dit verband belangrijke assumpties, uitgangspunten en concepten, en principes en benaderingen. Aan de hand van een basisboek en overige literatuur wordt tijdens hoorcolleges onder veel meer ingegaan op de vraag wat wetenschappelijke kennis is, wat een theorie is, wat concepten zijn, wat dient te worden verstaan onder operationalisatie en meting, en welke (kwantitatieve en kwalitatieve) onderzoeksstrategieën en methoden van dataverzameling er zoal zijn met welke sterkere en zwakkere punten in termen van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. In de werkgroepen worden opdrachten behandeld aan de hand van voornamelijk wetenschappelijke literatuur

Leerdoelen

Doel: 1. Introductie in de theorie en praktijk van sociaalwetenschappelijk onderzoek en kennismaking met enkele belangrijke assumpties, concepten en principes van politicologisch onderzoek.
Doel: 2. Verwerven van inzicht in de criteria die gesteld kunnen worden aan kwalitatief hoogwaardige data en verschaffen van een overzicht van enkele veel voorkomende dataverzamelingsmethoden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Studiemateriaal

Alan Bryman, Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2016, 5th ed.
Benodigde extra literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard of anderszins.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een eindtentamen (uiteraard met mogelijkheid tot herkansing) waarin alle stof van de voorgeschreven literatuur en hoorcolleges getoetst kan worden. Nadere regels aangaande de berekening van het eindcijfer worden nog bekend gemaakt.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 24 oktober 2017, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 16 januari 2018, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs
Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.
Tentamens
Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

n.v.t.