Studiegids

nl en

De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse islam

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Dit vak is geschikt voor studenten die Arabische teksten kunnen lezen en studenten die het Arabisch hiervoor niet voldoende beheersen. Alle deelnemende studenten moeten in staat zijn om bronnenmateriaal op een 400 niveau te kunnen analyseren. Voor hoofdvakstudenten Arabisch geldt dat zij de propedeuse, en alle colleges van het tweede jaar waarin taalverwerving een rol speelt (‘Arabic Literature’, ‘Arabic Linguistic Diversity’, ‘Spoken Arabic: Egyptian/Moroccan’ en het buitenlandsemester c.q. schaduwprogramma) afgerond moeten hebben.
Wie deze cursus als keuzevak wil volgen, wordt verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Huiswerk voor het eerste college

Voorafgaand aan het eerste college dienen de studenten zich voor het vak in te schrijven op Blackboard. Op Blackboard staat de literatuur die voor het eerste college bestudeerd dient te worden.

Beschrijving

Bagdad was de stad van Sheherazade, de vertelster van de 1001 nacht. Haar tijd, de negende en tiende eeuw, geldt ook als de gouden eeuw van de islamitische wereld. Belangrijke intellectuele en politieke debatten werden gevoerd, en grote werken op het gebied van literatuur, rechtspraak, theologie, geneeskunde en andere wetenschappen werden geschreven, die het karakter van de islam gedurende vele eeuwen en in sommige opzichten tot nu toe hebben bepaald. Daarnaast hebben we heel wat informatie over het dagelijkse leven in deze stad: wat mensen aten en dronken, hoe ze zich vermaakten met dans, muziek en literatuur, hoe zij woonden, hoe en waarheen ze reisden. Dit vak bestudeert aan de hand van primaire teksten (ev. in vertaling) zowel de grote thema’s als aspecten van het dagelijkse leven in de hoofdstad van het islamitische rijk op haar hoogtepunt.
Onderwerpen die in het college aan de orde zullen komen: Bagdad en de islamitische wereld in de negende en tiende eeuw, de islamitische stad, handel en internationale relaties, libertinisme en erotiek, wetenschap, ideologieën, debatten over leiderschap en de umma, religie en magie, festivals en vermaak, eten en drinken, en kunst en cultuur.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van de gebruikte primaire bronnen in het Arabisch of in vertaling. Zij krijgen een overzicht van de meest belangrijke intellectuele ontwikkelingen van de middeleeuwse islam en van de cultuurgeschiedenis van deze periode. De studenten krijgen een overzicht van de Arabische bronnen uit de klassieke periode (historisch, verhalend, theologisch, juridisch) en, indien zij Arabische teksten gebruiken, vergroten zij hun kennis van het Arabisch. Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.

In algemene termen zullen studenten aan het einde van dit vak:
1. Actief kunnen deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
2. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden hebben verworven:
a. vakwetenschappelijke literatuur kunnen verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;
b. deze kunnen analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;
c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling kunnen formuleren;
d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang kunnen opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;
e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie kunnen formuleren;
f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik kunnen maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.
3. Schriftelijke presentatievaardigheden hebben getraind:
a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd kunnen uiteenzetten;
b. een antwoord kunnen formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie, overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt, met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken en gericht op een specifieke doelgroep.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Het college is verdeeld in een algemeen gedeelte dat alle studenten volgen en waar de bestudeerde secundaire en primaire literatuur in presentaties en discussie aan de orde wordt gesteld. In het tweede deel van het college worden verschillende Arabische teksten gelezen en bediscussieerd. Dit gedeelte is slechts toegankelijk voor de studenten die Arabisch op een voldoende niveau beheersen. Studenten zonder deze taalkennis maken tijdens dit tweede gedeelte een opdracht in de UB met behulp van daar apart gezette primaire teksten in vertaling.

Studielast

Totale studielast: 140 uur.
College-uren: 26 uur.
Werkstuk: 58 uur.
Voorbereiding presentatie: 6 uur.
Voorbereiding colleges en te maken opdrachten: 50 uur.

Toetsing

Toetsing

Opdrachten waaraan voldaan moet worden om dit college succesvol af te sluiten zijn:

  1. Voor elk college wordt één student aangewezen die een korte presentatie geeft (met een hand-out of Powerpointpresentatie) met daarin een samenvatting van de belangrijkste punten van de secundaire literatuur en een gedetailleerde bespreking van de relatie tussen één van de te lezen publicaties en de daarin genoemde primaire bron(nen). Deze presentatie duurt niet langer dan tien minuten.

  2. Alle studenten lezen de secundaire literatuur die per week is opgegeven en beantwoorden (per e-mail op de dag voorafgaand aan het college) enkele vragen die in het voorafgaande college of via Blackboard worden opgegeven. Niet-arabisten dienen hun schrijfopdracht (elke week een half tot één A4) bij aanvang van het college in te leveren.

  3. Een werkstuk van ca. 5000 woorden dient ingeleverd te worden uiterlijk om 17:00u op donderdag 14 december (donderdag voor de toetsweek). In dit werkstuk dienen zowel Arabische bronnen (niet-arabisten: in vertaling) als secundaire literatuur gebruikt te worden. Het is daarbij belangrijk dat de primaire bronnen ook kritisch beschouwd worden.
    Het werkstuk moet voldoen aan de algemene richtlijnen die de opleiding hanteert; arabisten dienen de door de opleiding voorgeschreven transcriptiemethode te gebruiken.

Weging

De presentatie(s) en participatie (nummers 1 en 2) tellen voor 40% van het eindcijfer; het werkstuk (nummer 3) voor 60%.

Het eindwerkstuk wordt geschreven in twee fases: een conceptversie waarop commentaar wordt gegeven en een definitieve versie die zal worden beoordeeld (aan de hand van het Beoordelingsformulier werkstuk). Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer een 5,49 of lager is, heeft de student de mogelijkheid om het werkstuk ter herkansen.

Nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voorafgaand aan het eerste college dienen de studenten zich voor het vak in te schrijven op Blackboard. Op Blackboard staat de literatuur die voor het eerste college bestudeerd dient te worden.

Literatuur

  • R. Irwin. Night and horses and the desert: An anthology of classical Arabic literature. Londen: The Penguin Press, 1999.

  • A. Bennison. The great caliphs: The golden age of the ʿAbbasid empire. Londen: I.B. Tauris, 2009.

  • Een selectie van primaire en/of secundaire literatuur die beschikbaar wordt gesteld op Blackboard of op de collegeplank in de UB.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. J. Bruning